Prednášky 2003Vyžiadané domáce :
1. Profant M.: Algoritmus diagnostiky neurinómu n.VIII.. Winterfórum, Vysoké Tatry, 12-18/1/2003.
2. Profant M., Barta T., Javorka V., Bilický J.: CT prínosových dutín pred endonazálnou endoskopickou operáciou. Winterfórum, Vysoké Tatry, 12-18/1/2003.
3. Doležal P.: ORL ochorenia – špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti na JIS. Katedra ošetrovateľstva SZU, 22.1.2003, SZU Bratislava
4. Doležal P.: Sedlovitý nos. III. Rinofest, NsP F.D.Roosevelta, 17 – 19. 2.2003, Banská Bystica
5. Barta T., Doležal P., Berkovič .J.: Čelová dutina pri funkčnej endonazálnej chirurgii, BOS pri príležitosti 90. narodenín primára Saxu
7. Profant M., Javorka V., Bilický J.: CT spánkovej kosti. Winterfórum, Vysoké Tatry, 12-18/1/2003.
8. Profant M., Javorka V., Bilický J.: Príprava cievnych nádorov hlavy a krku na chirurgický výkon. Winterfórum, Vysoké Tatry, 12-18/1/2003.
9. Javorka V., Bilický J., Profant M., Kadlečík R.: Embolizácie v oblasti krku a bázy lebky. Winterfórum, Vysoké Tatry, 12-18/1/2003.
10. Profant M.: Súčasný pohľad na myringoplastiky. Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, Košice 12-14 marca 2002.
11. Profant M.: Sanačný a rekonštrukčný výkon: otvorená technika. Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, Košice 12-14 marca 2002.
12. Profant M.: Poškodenie tvárového nervu pri chirurgii stredného ucha. Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, Košice 12-14 marca 2002.
13. Profant M.: Symphonix a BAHA - nové možnosti korekcie sluchu. 63. Bratislavský otolaryngologický seminár, 28.3.2003.
14. Profant M.: Kochleárna implantácia u postlinguálne nepočujúcich. Kochleárna implantácia pre lekárov a logopédov, Stupka, 15-17.5.2003.
15. Profant M.: Kochleárna implantácia u prelinguálne nepočujúcich. Kochleárna implantácia pre lekárov a logopédov, Stupka, 15-17.5.2003.
16. Doležal P., Berkovič J., Barta T., Profant M.: Chirurgická liečba nepriechodnosti slzných ciest. Bratisl. Spolok lekárov, NTÚ LFUK, 2.6.2003, Bratislava
17. Profant M.: Liečba bakteriálnych zápalov horných dýchacích ciest. Sympózium SLK a firmy Krka, 30.10.2003, Bratislava.

Domáce prijaté :
18. Korch J., Profant M., Berkovič J.: Endoskopické riešenie Zenkerovho divertikla. 60. Bratislavský otolaryngologický seminár, 28.2.2003.
19. Abadl K, Korch J., Profant M.: Endoskopické riešenie karcinómu hrtana. 60. Bratislavský otolaryngologický seminár, 28.2.2003.
20. Berkovič J., Profant M.: Karcinóm slznej žľazy, 19. jún 2003, 3. Rinologické dni, Poľný Kesov
21. Doležal P., Barta T., Profant M.: Endonazálna chirurgická liečba nefunkčných slzných ciest. Spolok slovenských lekárov v Bratislave, 2.6.2003.
22. Doležal P., Barta T., Berkovič J., Profant M., Štefanička P., Tedla M.: Rekonštrukcia defektov hypofaryngu a krčnej časti pažeráka. Celoštátne sympózium plastickej chirurgie, II.Demjénov deň s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry – Štrbské pleso – LÚ Helios, 18-20.9.2003
23. Doležal P., Barta T.: Endoskopická DCR, BOS, 2003
24. Barta T.: Chirurgická liečba syndrómu spánkového apnoe. Internistická konferencia: „Spánkové poruchy dýchania“, 12.6. 2003, Sliač
25. Barta T.: Zriedkavý tumor orbity, 3.Rinologické dni, Poľný Kesov 18.6.- 20.6. 2003 – účastník panelovej diskusie o dekompresii orbity
26. Barta T.: Možnosti endoskopického riešenia rinolikvorey, 3.Rinologické dni, Poľný Kesov, vedúci panelovej diskusie, 18.6.- 20.6. 2003
27. Barta T., Doležal P., Profant M.: Indikácie chirurgickej liečby SAS z pohľadu ORL, I. Somnologické dni, 3.10.–4.10. 2003, Bratislava
28. Barta T.: Nasonex- mometazón furoát- profil preparátu, XXVI. Sympózium o nových liekoch, 8.10. 2003 , Bratislava
29. Doležal P., Barta T.,Chynoranský M.: Naše skúsenosti s endoskopickou DCR, 3.Rinologické dni, Poľný Kesov, 18.6.- 20.6. 2003
30. Doležal P., Berkovič J.: Sedlovitá deformácia nosa, 18.-20. september 2003, Celoštátne sympózium plastickej chirurgie, Vysoké Tatry
31. Berkovič J., Abadl K., Barta T., Profant M.: Sťažená intubácia. Spolok slovenských lekárov v Bratislave, 2.6.2003.
32. Profant M., Javorka V., Bilický J.: Predoperačná endovaskulárna obliterácia cievnych nádorov bázy lebky. Spolok slovenských lekárov v Bratislave, 2.6.2003.
33. Profant M., Kabátová Z.: Chirurgické revízie pri kochleárnej implantácii. Spolok slovenských lekárov v Bratislave, 2.6.2003.
34. Korch J., Abadl K., Profant M., Štefanička P., Tedla M.: Vývoj incidencie rakoviny hrtana v materiáli nášho pracoviska. Spolok slovenských lekárov v Bratislave, 2.6.2003.
35. Berkovič J., Barta T., Profant M.: Perzistencia karcinómu slznej žľazy - kazuistika. 3. Rinologické dni, Poľný Kesov, 19-20 júna 2003.
36. Doležal P., Ondrušová B., Lukášek P., Matuška M.: Terminológia FESS. 3 Rinologické dni 19-20.06. 2003 Poľný Kesov
37. Tedla M, Barta T.: Význam celkových antihistaminík v liečbe chronickej rinitídy. 3. Rinologické dni, 19.- 20. jún 2003, Poľný Kesov

Vyžiadané medzinárodné :
38. Profant M.: Otosclerosis from several aspects. Ear Microsurgery Course, Zagreb Feb 26-28, 2003.
39. Profant M.: Surgical management of tracheal stenosis. ELS workshop, Budapest, April 26-28, 2003.
40. Betka J., Profant M., Klozar J., Pavlíček P., Hajtman A., Mrzena L.: Léčba glotického karcinomu T1 T2. 66. Kongres Českej ORL společnosti, 19-21/6/2003. Vyžiadaná prednáška
41. Profant M.: Menieres Disease Round Table. 24th Politzer meeting, Amsterdam, Sept. 2003.
42. Huttenbrink K., Profant M. et al. Otosclerosis panel. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003.
43. Profant M., Kabátová Z.: High frequency hearing in uni- and bilateral otosclerosis. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003.
44. O´Donoghue G., Profant M. et al. Cochlear and brainstem implants. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003.
45. Profant M., Kabátová Z.: Anatomical and Functional Results in Cochlear implant Revision Surgery. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003.
46. Barta T., Doležal P., Abadl K., Štefanička P.: Malígna forma Abrikossovho nádoru, 50.Kongres SSO, Bratislava, 8.10. - 11.10. 2003
47. Berkovič J., Profant M.: Intraoperative monitoring of the cranial nerves in ENT practice. Panel, 8.-11. október 2003, 50 kongres SSO, Bratislava
48. Tedla M., Profant M.: Functional sequalea of neck dissectiones. Panel discussion. 4th world congres of rare tumours of head and neck. Bratislava, 8.-11. 10. 2003

Prednášky prijaté medzinárodné :
49. Abadl K., Berkovič J., Gregor P., Martanovič P.: Abrikossoff’s tumor of the larynx Salzburg Medical Seminar International, Salzburg, Austria, Febrauary 14-20, 2003
50. Profant M.: Revision Surgery in cochlear implantation. VII International conference on Cochlear implants and related audiological medicine, Warsaw, May 22-24, 2003.
51. Kabátová Z., Profant M.: High-frequency audiometry in otosclerosis. VII International conference on Cochlear implants and related audiological medicine, Warsaw, May 22-24, 2003.
52. Kabátova Z., Profant M., Šimková L., Šimko Š.: Development of hearing abilities in postlingually deaf adults with cochlear implant. VII International conference on Cochlear implants and related audiological medicine, Warsaw, May 22-24, 2003.
53. Profant M.: Revision Surgery in cochlear implantation. 4th International Symposium on Electronic Implants in Otology and Conventional Hearing Aids, Toulouse June 5-7, 2003.
54. Profant M., Kabátová Z.: High Frequency Audiometry in Patients with Otosclerosis. 24th Politzer meeting, Amsterdam, Sept. 2003.
55. Kabátová Z., Pospíšilová Z., Profant M.: Dôvody pre univerzálny skríning novorodencov. 1. česko-slovenský foniatrický kongres, Brno, 11-13 septembra 2003.
56. Profant M., Kabátová Z., Pospíšilová Z.: Rieši univerzálny skríning sluchu novorodencov problém vyhľadávania závažných porúch sluchu u malých detí?. 1. česko-slovenský foniatrický kongres, Brno, 11-13 septembra 2003.
57. Kabátová Z., Šimková Ľ., Profant M., Seginko K., Šimko Š., Groma M.: Faktory ovplyvňujúce vývin sluchových schopností u postlinguálne nepočujúcich. 1. česko-slovenský foniatrický kongres, Brno, 11-13 septembra 2003.
58. Groma M., Šimková Ľ., Šimko Š., Kabátová Z., Profant M., Seginko K.: Pedagogické prostredie detí s kochleárnym implantátom. 1. česko-slovenský foniatrický kongres, Brno, 11-13 septembra 2003.
59. Berkovič J., Profant M.: Intraoperative monitoring of the cranial nerves in ENT practice, 16.-19. september 2003, IXth Skull base Surgery Congress, Ústí nad Labem
60. Profant M.: Rare tumors of the larynx and pharynx. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003.
61. Profant M.: Paraganglioma laryngis. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003.
62. Kabátová Z., Profant M., Pospíšilová Z., Hrubšová Z. Meningitis, hearing loss and deafness. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003.
63. Šimková Ľ., Profant M., Kabátová Z., Groma M., Seginko K., Šimko Š.: How our prelingually deaf children fullfil our expectations. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003.
64. Šimková Ľ., Profant M., Kabátová Z., Groma M., Seginko K., Šimko Š.: Hearing abilities in prelingually deaf patients with CI. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003.
65. Groma M., Šimková Ľ., Profant M., Kabátová Z., Seginko K., Šimko Š.: Influence of social environment on the functional results of cochlear implantation in prelingually deaf children. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003.
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch