Prednášky 2006


Domáce vyžiadané
1. Doležal P., Štefanička P., Profant M., Barta T., Tedla M., Zdražil B.: Myokutánny lalok z m.pectoralis maior v liečbe defektov prednej steny krku, hltana a krčnej časti pažeráka. XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 26-28 okt.2006
2. Jäger,M., Pospíšilová,Z.: Postura a vestibulová funkcia, Bratislavský otolaryngologický seminár, September 2006, FNsP Bratislava, Antolská 11, Bratislava
3. Kabátová Z.: Skríningové vyšetrenie sluchu u novorodencov. Vyžiadaná prednáška SZU KŠŠ- intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii. Bratislava, 13.2.2006
4. Kovaľ J., Profant M., Navara M., Krempaská S.: Komplikácie ušnej chirurgie. Panel, 53.Kongres SSO, Banská Bystrica 7-9 sept.2006
5. Profant M., Dolezal P.: Postgraduálne vzdelávanie v ORL. XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 26-28 okt.2006
6. Profant M., Kabátová Z.: Súčasný stav audiometrie (audiológie?) na Slovensku.. XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 26-28 okt.2006
7. Profant M., Kovaľ J., Barta T., Trupl J., Lišková A.: Antibiotická liečba zápalov horných dýchacích orgánov. Panel, 53.Kongres SSO, Banská Bystrica 7-9 sept.2006
8. Profant M., Koval J., Niemczyk K., Ramos A, Kabatova Z.: Panelová diskusia-Chronický zápal stredného ucha. Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, Bratislava 13-15 marca 2006
9. Profant M.: Laryngotracheálne stenózy. XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 26-28 okt.2006
10. Siváček J.: Klindamicin v ORL praxi. Seminár firmy Pfizer pre praktických lekárov, 29.11. 2006, Bratislava
11.Siváček J.: Nové odporúčania pri liečbe respiračných ochorení. Seminár firmy GSK, 14.12.2006, Vila Rosa, Dunajská Streda
12.Štefanička P.: ORL ochorenia – špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti. Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie. 20.-24. 2.2006, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, Bratislava
13.Štefanička P.: Rinosinusitída a smernice EPOS. Odborné stretnutie slovenských otorinolaryngológov, 21.-22.4.2006, Jasná
14. Štefanička P.: Súčasné pohľady na liečbu rinosinusitídy a nosovej polypózy. Akadémia nosa, 13.-14.10.2006, Jasná
15.Štefanička P.: Špecifiká perioperačnej starostlivosti, vyšetrovacie metódy, komplikácie, ich zvládnutie a operačné postupy v ORL. Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie na operačnej sále. 6.-10.3.2006, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, Bratislava
16.Barta, T.: Glukokortikoidy v liečbe CRS a NP, školenie Glaxo, Banská Bystrica, marec 2006
17. Barta, T.: Augmentin SR. , školenie Glaxo, Banská Bystrica, marec 2006
18.Barta, T.: Implementácia nových odporúčaní v liečbe respiračných infekcií alebo liečime respiračné infekcie dostatočnými dávkami antibiotík ? Trenčín, Bratislava

Zahraničné vyžiadané
1. Albegger K., Batellino S., Laszig R., Mueller J., Profant M., Šprem N.: Cochlear implants. 11th Danube Symposium, Bled, Sept. 27-30, 2006
2. Offeciers E., Hausler R., Laszig R., Magnan J., Pau H.W., Profant M., Ramos Macias A.: Cochlear implant. EAONO III.Instructional workshop, Cologne, Sept 20-24, 2006
3. Profant M., Mrázik M., Kabátová Z., Pospíšilová Z.: Prognostic factors in sudden sensorineural hearing loss. XLII Congress of Polish ENT Society, Poznan, 7-10 juna 2006
4. Profant M.: CI special cases. EAONO III.Instructional workshop, Cologne, Sept 20-24, 2006
5. Profant M.: From the universal hearing screening to the successful early cochlear implantation. 29. National congres of Hungarian ORL Society, Debrecen, September 6-9, 2006
6. Sziklai I., Profant M.:Middle ear implantation of soundbridge. EAONO III.Instructional workshop, Cologne, Sept 20-24, 2006

Prihlásené domáce
1. Barta T., Štefanička P., Matulník P.: Predný subkraniálny prístup na lézie prednej lebkovej bázy. 53.kongres SSO, 7.-9.9.2006, Banská Bystrica
2. Barta, T.: Súčasné pohľady na diagnostiku a liečbu rinosinusitíd EPOS, vyžiadaná prednáška na XI. Kongrese mladých otolaryngológov, 26.-28. 10. 2006, Modra
3. Barta, T: Indikácie turbinoplastík a ich techniky, Panel 1, Septálna chirurgia a chirurgia mušlí, 53.Kongres SSO, 7.-9. 9. 2006 Banská Bystrica
4. Barta, T: Liečba akútnej tonzilitídy, laryngitídy a epiglotitídy, Panel 3, ATB liečba zápalov HDO, 53.Kongres SSO, 7.-9. 9. 2006 Banská Bystrica
5. Doležal, P., Profant, M., Barta, T., Štefanička, P.: Prehľad operácií príušných slinných žliaz za 10-ročné obdobie na ORL klinike LFUK, FN a SZU v Bratislave, 53. Kongresu SSO, 7.-9. 9. 2006, Banská Bystrica
6. Doležal, P., Profant, M.: Postgraduálne vzdelávanie v ORL. XI. Kongres mladých otolaryngológov, 26-28.10. 2006, Modra – Harmónia
7. Doležal, P.: Funkčné a estetické výsledky septorinoplastík. VII Demonštračný kurz septorinoplastiky a endoskopickej chirurgie PND, 23-24. február 2006 UVN Ružomberok
8. Doležal, P.: Poškodenie tvárového nervu pri výkonoch na strednom uchu. Kurz ušnej mikrochirurgie a disekcie spánkovej kosti. DFN Banská Bystrica, 24.-25.08.2006.
9. Doležal, P.: Rekonštrukcia zadnej steny vonkajšieho zvukovodu. Kurz ušnej mikrochirurgie a disekcie spánkovej kosti. DFN Banská Bystrica, 24.-25.08.2006.
10.Doležal, P.: Typy sluchových porúch. 2. Svidnícke klinicko logopedické dni, 26 – 27.05 2006. NsP Arm. Gen. Ludvíka Svobodu, Svidník
11.Doležal, P.: Vyšetrenie nosa. T.K. pre imunolalergológov – Aktuality alergií dýchacích ciest (astma, rhinitída) SZU Bratislava, 29.11.2006
12.Doležal, P.:Myokutánny lalok z m. pectoralis mairo v liečbe defektov prednej steny krku, hltana a krčnej časti pažeráka. XI. Kongres mladých otolaryngológov, 26-28.10. 2006, Modra – Harmónia
13.Groma M., Kabátová Z., Šimková Ľ., Profant M., Šimko Š., Seginko K.: Klinické, rehabilitačné a pedagogické aspekty kochleárnej implantácie u prelingválne nepočujúcich detí. Odobrný seminár Komplexná starostlivosť o sluchovo postihnutých – súčasnosť a budúcnosť. Bratislava, 25.-27.10.2006
14.Groma M., Šimková Ľ., Kabátová Z., Šimko Š., Profant M.: Pedagogické prostredie detí s kochleárnym implantátom. X.Medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov, Štrbské Pleso, 16.-18.11.2006
15. Hanzelová J., Profant M.: Tympanické paragangliómy: prehľad, diagnostika, liečba, kazuistiky. XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 26-28 okt.2006
16.Kabátová Z., Profant M., Groma M., Šimková Ľ., Šimko Š.: Skríning sluchu novorodencov na Slovensku. X.Medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov, Štrbské Pleso, 16.-18.11.2006
17.Kabátová Z., Profant M.: Súčasný stav audiometrie (audiológie?) na Slovensku.. 53.Kongres SSO, Banská Bystrica 7-9 sept.2006
18.Kabátová Z.: Skríningové vyšetrenie sluchu u novorodencov. Kurz špecializačného štúdia v špec. odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, Bratislava, 27.11.2006
19.Nechojdomová D., Šebová I., Profant M.: Kaposiho sarkóm nosohltana. XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 26-28 okt.2006
20.Pospíšilová,Z., Jäger, M.: Postura a vestibulová funkcia, Celoslovenské stretnutie ORL lekárov, máj 2006 , Tále, Nízke Tatry
21.Profant M., Kabátová Z., Groma M., Šimko Š., Seginko K.: Kochleárna implantácia ako moderná klinická metóda liečby ťažkých porúch sluchu. Medzinárodná konferencia Poruchy sluchu a reči, Levoča, 19.-20.mája 2009
22. Profant M.: Vývoj kochleárnej implantácie v SR a ich najnovšie možnosti. Predstavenie kochleárneho implantátu Nucleus Freedom, Bratislava, 14.3.2006
23.Profant M.: Implantovateľné prístroje na zlepšenie sluchu. 53.Kongres SSO, Banská Bystrica 7-9 sept.2006
24.Rosolanka, M., Doležal, P.: Vagálny paraganglióm, predoperačná diagnostika. XI.Kongres mladých otolaryngológov, 26-28.10. 2006, Modra – Harmónia
25.Siváček J., Marčeková J.: Klindamicin v ORL praxi. 53.Kongres SSO, 7.-9.9.2006, Banská Bystrica
26.Siváček J.: Bakteriálna sinusitída. 86. Bratislavský ORL seminár, 10.11.2006, Bratislava
27.Šimková Ľ., Groma M., Kabátová Z., Šimko Š., Profant M.: Dlhodobé sledovanie a hodnotenie sluchových a rečových schopností u prelingválne nepočujúcich detí s kochleárnym implantátom. X.Medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov, Štrbské Pleso, 16.-18.11.2006
28.Štefanička P., Profant M., Doležal P.: Príspevok k diagnostike uzlinového nálezu na krku pri karcinómoch hltana a hrtana.. 53.Kongres SSO, Banská Bystrica 7-9 sept.2006
29.Tedla M., Profant M., Doležal P.: Starostlivosť o pacienta s dyfágiou na ORL pracoviskách v Českej republike a na Slovensku. XI.Kongres mladých otolaryngológov, Modra, 26-28 okt.2006
30.Tedla, M., Profant, M, Doležal, P.: Starostlivosť o pacienta s dysfágiou na ORL pracoviskách v Českej republike a na Slovensku. 53. Kongres SSO, 7.-9. Sept. 2006. Hotel Dixon, Banská Bystrica
31.Zdražil, B., Doležal, P.: Gardnerov syndróm – kazuistika. XI.Kongres mladých otolaryngológov, 26-28.10. 2006, Modra – Harmónia
32.Zdražil, B., Doležal, P.: Komplikovaný vývoj pacienta s parézou n.VII ako prvým príznakom adenokarcinómu hrubého čreva s metastázovaním do sfenopetróznej oblasti. . XI.Kongres mladých otolaryngológov, 26-28.10. 2006, Modra – Harmónia

Prihlásené zahraničné
1. Kabátová Z., Profant M., Profant O., Pospíšilová Z., Nechojdomová D., Jakubíková J.: Skríning sluchu novorodencov na Slovensku. 46. Otologický deň, Mikulov, 7-8.12.2006,
2. Profant M., Kabátová Z., Profant O., Groma M.: Validity of universal hearing screening. 9th Int Conference on Cochlear implants and realated sciences, Vienna, Austria, 14.-17.6.2006
3. Profant M., Kabátová Z., Šimková Ľ., Šimko Š., Groma M., Seginko K.: CI surgery in special cases with anatomical and functional outcome. 9th Int Conference on Cochlear implants and realated sciences, Vienna, Austria, 14.-17.6.2006
4. Profant M., Kabátová Z.: Chirurgické riešenie otosklerózy s jednostrannou poruchou sluchu. 46. Otologický deň, Mikulov, 7-8.12.2006
5. Profant M., Kabátová Z.: Natural integration of CI ceramic housing into the scull. 9th Int Conference on Cochlear implants and realated sciences, Vienna, Austria, 14.-17.6.2006
6. Profant M.: Cochlear implant - Natural integration. Innovative approaches for cochlear implantation, Daed Sea, Israel, March 4-7, 2006
7. Profant M.: Výsledky revíznych strmienkových operácií. Střešovické jaro, Praha, UVN, 2.3.2006


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch