Prednášky 2010


Prednášky na zahraničných konferenciách 41. Profant M. BAHA a stredoušní implantáty. Preparační kurz ORL: Chirurgia ucha a spánkové kosti, Brno, nov.2010.
42. Profant M. Filozofie canal wall up a canal wall down techniky. Preparační kurz ORL: Chirurgia ucha a spánkové kosti, Brno, nov.2010.
43. Profant M. Kochleárna implantácia, demonštrácia. Preparační kurz ORL: Chirurgia ucha a spánkové kosti, Brno, nov.2010.
44. Profant M. Management of conductive hearing loss in aural atresia with active middle ear implant. 18. Serbian ORL congress, Belgrade 9/17/2010.
45. Profant M., Kabátová Z., Nechojdomová D., Varga L., Šimková Ľ., Seginko K., Groma M., Šimko Š. Concept of hearing screening and genetic tests with some case reports of early implanted poor providers, 25.6.2010 BA-Wien meeting.
46. Profant M., Šimková Ľ., Groma M., Kabátová Z.: Analysis of poor pediatric performers with cochlear implant. 11 th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technologies, 2010.
47. Sláviková K., Profant M. Zobrazovacie techniky spánkovej kosti, patologické nálezy. Preparační kurz ORL: Chirurgia ucha a spánkové kosti, Brno, nov.2010.
48. Štefanička P. Occult Micrometastases in Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. 2nd Clinical Conference on Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, June 25th 2010, Bratislava.
49. Štefanička P. Rozsah blokových disekcíí u N+. Kulatý stul: Blokové disekce. 73. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s mezinárodní účastí, 16. – 18.06.2010, Mikulov.

Prednášky na domácich konferenciách
50. Al Mohammed R., Profant M. Spotnánny otogénny pneumocefalus. Otologický deň 2010.
51. Babinec M., Doležal P., Barta T. Výsledky chirurgickej liečby perforácie nosovej priehradky. XIII. Kongres mladých otorinolaryngológov, XII. Neuschlove dni /14-15.5.2010.
52. Baštéková I. Stenózy trachey a hrtana a ich chirurgické riešenie. Seminár špecializačného šúdia, Bratislava, 2010.
53. Bercíková B., Bašteková I., Štefanička P., Profant M. Kožný malígny melanóm v oblasti hlavy a krku: Ako je riešený v klinickej praxi? XII. Neuschlove dni a XIII. Kongres mladých otorinolaryngológov s medzinárodnou účasťou, 14.05.-15.05.2010, Martin.
54. Doležal P. Fokálna infekcia a biologická liečba z pohľadu lekára ORL. Inovačný kurz č.1-1555 Farmakoterapia reumatických chorôb. 26. – 27. 3.2010, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica.
55. Doležal P. Neklasifikovaný sarkóm maxily. 57. Slovenský otorinolaryngologický kongres, XXI. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkové, 8. česko – slovenský Foniatrický kongres. 9. a 10. september 2010. SÚZA, Bratislava.
56. Doležal P. ORL onkológia v mabulantnej praxi – karcinóm hrtana. Panelová diskusia. XII. Neuschlove dni, XIII. Kongres mladých otorinolaryngológov s medzinárodnou účasťou MFN Martin 14.a15.5.2010.
57. Doležal P. Podivná liečba kožného karcinómu na tvári. Akadémia nosa, 9. a 10. apríla 2010, hotel Hills Stará Lesná – Tatranská Lomnica.
58. Doležal P. Porucha nosovej ventilácie po operáciách a úrazoch nosa. Odborné strtnutie otorinolaryngológov SR a radovné stretnutie členov sekcie NZZORL SR. Martin 22.-23.10. 2010.
59. Doležal P. Prečo sa nedaria revízne rinoplastiky. Ružomberský ORL deň. 28.05.2010 Hotel Kultúra, Ružomberok.
60. Groma M., Lučivnáková M., Kabátová Z., Šimková L., Profant M. Porovnanie kvality života dospelých užívateľov kochleárnych implantátov a užívateľov naslúchadla. 57. slovenský ORL kongres, Bratislava.
61. Hanzelová J., Profant M., Štefanička P., Barta T., Doležal P. Hodnotenie liečby u pacientov s nádormi prínosových dutín. Neuschlove dni a Kongres mladých ORL, 14.-15.5. 2010, Martin.
62. Kabátová Z., Profant M. Auditory thresholds in patients with cochlear implant: Correlation of ASSR and PTA measurements. 57. slovenský ORL kongres, Bratislava.
63. Kabátová Z., Profant M. Implantovateľný naslúchací aparát BAHA - naše skúsenosti. 57. slovenský ORL kongres, Bratislava.
64. Kabátová Z., Šimková L., Groma M., Profant M. Porovnanie testov počutia a porozumenia u nepočujúcich detí s kochleárnym implantátom. 57. slovenský ORL kongres, Bratislava.
65. Lužáková A., Profant M., Lorenc B., Šuchová Ľ. Tyroplastiky, XIII. Kongres mladých otorinolaryngológov, 14.-15.5.2010, Martin.
66. Nechojdomová D., Profant M., Kabátová Z., Seginko K. Ovplyvňuje etiopatogenéza hluchoty výsledky kochleárnej implantácie u detí? Otologický deň 2010, Bratislava, 16.3.2010.
67. Pospíšilová Z., Jager M. Gentamycín v lokálnej otologickej liečbe, XIII. Otologický, 16.3.2010, Bratislava.
68. Pospíšilová Z., Jager M. Naše skúsenosti s liečbou Menierovej choroby intratympanicky aplikovaným gentamicínom. 57. Slovenský otorinolaryngologický kongres, Bratislava, 10. september 2010.
69. Profant M. Chirurgické riešenie cholesteatómu zatvorenou technikou. Otologický deň 2010, 3/16/2010.
70. Profant M. Chirurgické riešenie cholesteatómu zatvorenou technikou. Otologický deň 2010.
71. Profant M. Vibrant Soundbridge. 57. slovenský ORL kongres, Bratislava
72. Profant M., Kabátová Z. Revízne operácie po kochleárnej implantácii. Otologický deň 20103/16/2010.
73. Profant M., Kabátová Z. Vibrant Soundbridge: porovnanie výsledkov pri uložení do okrúhleho okienka a na kostičky. Otologický deň 2010, Bratislava, 16.3.2010.
74. Sláviková K., Profant M. Zobrazovanie spánkovej kosti a vnútorného ucha v CT a MRI obraze. Otologický deň 3/16/2010.
75. Sláviková K., Profant M. Zobrazovanie spánkovej kosti a vnútorného ucha v CT a MRI obraze. Otologický deň 2010.
76. Sláviková K., Profant M., Kabátová Z. Zaujímavé rádiologické nálezy u kandidátov na kochleárnu implantáciu. 57. slovenský ORL kongres, Bratislava
77. Šimková Ľ., Groma M., Kabátová Z., Profant M. Postoje odbornej verejnosti a rodičov ku kochleárnej implantácii u detí. Otologický deň 3/16/2010.
78. Štefanička P. Diagnostika metastáz v krčných lymfatických uzlinách. Panelová diskusia: ORL onkológia v ambulantnej praxi. XII. Neuschlove dni a XIII. Kongres mladých otorinolaryngológov s medzinárodnou účasťou, 14.05.-15.05.2010, Martin.
79. Štefanička P. Chirurgická liečba regionálnych metastáz pri karcinómoch hlavy a krku. Komplexný manažment pacientov s nádormi hlavy a krku, multidisciplinárne pracovné stretnutie, 05. – 06. 02.2010, Demänovská dolina.
80. Štefanička P. Súčasný vývoj manažmentu klinicky negatívneho nálezu na krku pri karcinómoch hlavy a krku. XII. Neuschlove dni a XIII. Kongres mladých otorinolaryngológov s medzinárodnou účasťou, 14.05.-15.05.2010, Martin.
81. Štefanička, P. Chirurgická liečba regionálnych metastáz pri karcinómoch hlavy a krku. XII. Neuschlove dni a XIII. Kongres mladých otorinolaryngológov s medzinárodnou účasťou, 14.05.-15.05.2010, Martin.
82. Varga L., Gašperíková D., Staník J., Klimeš I., Profant M. Nové trendy v molekulárno-genetickej diagnostike etiopatogenézy hereditárnych porúch sluchu. 57. slovenský ORL kongres, Bratislava.
83. Varga L., Sláviková K., Profant M. Algoritmus vyšetrení pri náhlej senzorineurálnej poruche sluchu. Slovenský otologický deň 2010, 16.3.2010, Bratislava.
84. Volmutová D., Volmutová Z. Granulom hlasivky – kazuistiky. 57. Slovenský otorinolaryngologický kongres, XXI. Celoštátne foniatrické dny Evy Sedláčkové, 8. Česko – slovenský foniatrický kongres, Bratislava, sept.2010.
85. Volmutová D., Volmutová Z. Hlas a fyziológia hlasu z pohľadu foniatra, Štátne konzervatórium Bratislava, 2010.
86. Volmutová D., Volmutová Z. Zriedkavé príčiny obrny hrtana v našej ambulantnej praxi. 57. Slovenský otorinolaryngologický kongres, XXI. Celoštátne foniatrické dny Evy Sedláčkové, 8. Česko – slovenský foniatrický kongres, Bratislava, sept.2010.
87. Volmutová Z. Poruchy hlasu a reči. Seminár špecializačného šúdia, Bratislava, 2010
88. Volmutová Z., Lužáková A., Hlavčák P., Profant M. Čo je „postintubačný granulom?“ 57. Slovenský otorinolaryngologický kongres, XXI. Celoštátne foniatrické dny Evy Sedláčkové, 8. Česko – slovenský foniatrický kongres, Bratislava, sept.2010.
89. Zdražil B., Barta T. MTS do lymfatických uzlín krku pri neznámom primárnom tumore – naše skúsenosti, XII. Neuschlove dni a XIII. kongres mladých otorinolaryngológov , 14.5. – 15.5.2010, Martin.
90. Zdražil B., Barta T. Parciálne resekcie hrtana. Multidisciplinárne pracovné stretnutie: Komplexný manažment pacientov s nádormi hlavy a krku, 5.2.2010, hotel Chopok, Demänovská dolina.


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch