Prevádzkový poriadok

 

Úvod

I.Otorinolaryngologická klinika LFUK, FNsP a SZU je liečebno-preventívným oddelením Fakultnej nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke a výučbovou bázou Lekárskej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity.
I.Otorinolaryngologická klinika LFUK, FNsP a SZU má nepretržitú prevádzku a poskytuje zdravotnícke služby obyvateľstvu na základe princípu slobodnej voľby lekára.  Konzultačné poradenstvo poskytuje všetkým otolaryngológom a pacientom na Slovensku.
I.Otorinolaryngologická klinika LFUK, FNsP a SZU je riadená prednostom kliniky podľa pokynov Organizačného poriadku FNsP Bratislava za pomoci zástupcov prednostu a vrchnej sestry.
Pracovníci I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU vykonávajú diagnostiku a liečbu chorôb ucha, nosa a prínosových dutín, hrtana, hltana a krku a priľahlých oblastí. Súčasťou kliniky je Centrum kochleárnej implantácie, ktoré poskytuje služby s celoslovenskou pôsobnosťou.
Pracovníci I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU poskytujú študentom Lekárskej fakulty UK teoretickú a praktickú výučbu otolaryngológie, umožňujú študentom realizáciu v ŠVOČ a prípravu diplomových prác.
Pracovníci I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU poskytujú lekárom pripravujúcim sa na kvalifikačnú skúšku ako aj lekárom v kontinuálnom medicínskom vzdelávaní štúdijné pobyty a vzdelávacie kurzy.
I.Otorinolaryngologická klinika LFUK, FNsP a SZU a LFUK Bratislava, na základe akreditácie MZ SR, poskytuje špecializačné štúdium z otorinolaryngológie, zakončené atestačnou skúškou.
Pracovníci I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU riešia vedecké úlohy (granty), publikujú svoje skúsenosti a klinické výsledky a výsledky svojich vedeckých bádaní v odborných časopisoch a prednášajú na domácich a zahraničných odborných podujatiach.

 

Členenie I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU

Lôžková časť

 • Blok B:
  • Lôžkové otorinolaryngologické oddelenie kliniky (30 postelí) s prevahou rino- a otologických pacientov a pacientov s benígnymi chorobami hrtana a hltana (po dohovore s riaditeľom FNsP 3 postele obsadzuje a ekonomicky riadi Foniatrické oddelenie)
  • Ošetrovňa hospitalizovaných pacientov s ošetrovaním ambulantných pacientov v službe od 15.00 do 7.00 v pracovné dni a po celý deň v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov

 

 • Blok A:
  •  Lôžkové otorinolaryngologické oddelenie (14 postelí) s prevahou onkologických pacientov
  • Ošetrovňa hospitalizovaných pacientov
  • Laboratórium spánkovej kosti
 • Blok C lôžkovej časti nemocnice
  •  Sekretariát kliniky a pracovňa prednostu 
  •  Pracovňa zástupcu prednostu pre liečebnú činnosť
  • Pracovne lekárov
  •  Operačná sála s pooperačnou izbou

 

 • JIS
  • Dve postele vyčlenené pre otorinolaryngologických pacientov

Ambulantná časť:

 • Blok A v lôžkovej časti nemocnice:
  • Audiologický úsek
  • Otoneurologický úsek
  • Centrum kochleárnych implantátov
 • Poliklinika
  •  4 ambulantné miestnosti (č.dv. 125- 128)
  •  ambulancia č. 125 a 126 sú všeobecné a konziliárne ORL     ambulancie
  •  ambulancia 127 a 128 slúži pre nasledovné špecializované úseky:
   • Otologická ambulancia
   • Rinologická ambulancia
   • Ambulancia pre poruchy dýchania v spánku
   • Detská ORL ambulancia
   • Onkologická ORL ambulancia
   • Ambulancia pre poruchy prehĺtania

 

Operačné sály

   • Operačné sály č. 7 a 8 sú súčasťou Centrálnych operačných sál (COS), sú pridelené I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU a riadia sa organizačným poriadkom COS
   • Operačná sála v bloku C na 5. poschodí sa využíva na definované chirurgické výkony a jej prevádzka sa rovnako riadi organizačným poriadkom COS

Pracovne lekárov a sekretariát kliniky v bloku C a B lôžkovej časti nemocnice

 • Pracovňa prednostu I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU (C)
 • Sekretariát I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU (C)
 • Pracovňa zástupcu prednostu pre záležitosti LFUK (A)
 • Pracovňa zástupcu prednostu I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU (C)
 • Pracovne lekárov I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU (C)
 • Pracovňa Vedúceho Katedry ORL SZU a sekretariát (A)

 

Pracovníci I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU

Prednosta I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU
Organizuje, riadi a kontroluje

 • Liečebno-preventívnu činnosť kliniky, za ktorú zodpovedá v celom rozsahu riaditeľovi fakultnej nemocnice s poliklinikou
 • Výučbovú činnosť pre poslucháčov LFUK, za ktorú zodpovedá dekanovi LFUK
 • Vzdelávanie lekárov I. ORL kliniky
 • Program špecializačného štúdia z otorinolaryngológie
 • Vedeckú, publikačnú a prednáškovú činnosť kliniky

Zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť- primár I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU
Organizuje, riadi kontroluje

 • Liečebno-preventívnú činnosť kliniky, za ktorú zodpovedá v celom rozsahu prednostovi kliniky a riaditeľovi nemocnice s poliklinikou

Zástupca prednostu kliniky pre výučbu študentov LFUK
Organizuje riadi a kontroluje výučbu študentov LFUK.
Organizuje riadi a kontroluje vedeckú, publikačnú a prednáškovú činnosť.
Organizuje, riadi a kontroluje vzdelávanie lekárov kliniky a lekárov na študijných pobytoch.
Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi kliniky.
V liečebno-preventívnej činnosti je podriadený prednostovi kliniky a zástupcovi prednostu kliniky pre liečebno-preventívnú činnosť.
Vo vnútornej štruktúre prednosta môže vyčleniť pozíciu Zástupca prednostu kliniky pre vedu a výskum, ktorý má na zodpovednosť uvedené vedecké záležitosti.

Vedúci Katedry ORL SZU
Organizuje, riadi a kontroluje vzdelávanie a skúšanie lekárov v predatestačnej príprave a pri kontinuálnom vzdelávaní podľa organizačného poriadku SZU.
Za svoju prácu zodpovedá rektorovi SZU (resp. Dekanovi FŠŠ) a prednostovi kliniky.
V liečebno-preventívnej činnosti je podriadený prednostovi kliniky a zástupcovi prednostu kliniky pre liečebno-preventívnú činnosť.

Lekári I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU
Na klinike pracujú lekári troch zamestnávateľov: LFUK, FNsP a SZU.
Všetci lekári I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU sú povinní podľa rozhodnutia prednostu kliniky a jeho zástupcov vykonávať liečebno-diagnostickú, pedagogickú a vedecko-publikačnú činnosť.
Všetci lekári sú povinní na základe nariadenia prednostu kliniky alebo primára vykonávať ústavnú pohotovostnú službu a pohotovosť mimo pracoviska.
Lekári pracujú na lôžkovom oddelení alebo ambulantnom úseku podľa zadelenia prednostom alebo primárom kliniky. Za svoju prácu zodpovedajú prednostovi a primárovi kliniky.
Vedú zdravotnú dokumentáciu zverených pacientov podľa princípov uvedených vo vyhláške MZ SR a požiadaviek Prevádzkového poriadku FNsP Petržalka.
Ošetrujú zverených operovaných pacientov samostatne alebo spolu s operatérom.
Trvalo sa vzdelávajú v odbore.
Službukonajúci lekár samostatne zodpovedá za bezprostredný chod kliniky počas pohotovostnej služby. V komplikovaných a nejasných liečebno-preventívných, alebo organizačných situáciách, konzultuje lekára vykonávajúceho pohotovosť mimo pracoviska, alebo primára či prednostu kliniky, poprípade riaditeľskú službu.

Vrchná sestra
Riadi činnosť SZP, NZP, PZP, organizuje a riadi prácu manažérky pre ošetrovateľstvo a zodpovedá za úroveň poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu. Za ich činnosť a za svoju činnosť zodpovedá prednostovi kliniky, primárovi a námestníčke riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Manažérka pre ošetrovateľstvo
Zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť samostatne, metódou ošetrovateľského procesu. Riadi chod zvereného oddelenia počas riadnej pracovnej doby, za svoju činnosť zodpovedá vrchnej sestre.

Zdravotné sestry
Samostatne vykonávajú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu podľa ordinácie lekárov. Riadia nižší a pomocný zdravotný personál. Za svoju činnosť zodpovedajú vrchnej sestre a manažérke pre ošetrovateľstvo.

Dokumentačná sestra
Zodpovedá za archiváciu zdravotnej dokumentácie pacientov hospitalizovaných na oddelení, dohliada na úplnosť zdravotnej dokumentácie. Vyhotovuje zápisnice z prevádzkovej schôdze kolektívu. Plní ďalšie úlohy, ktorým ju poverí nadriadený pracovník v súlade s pracovnou zmluvou.

Nižší zdravotnícky personál
Vykonáva ošetrovateľské úkony a pomocné práce na oddelení podľa poverenia nadriadených pracovníkov. Za svoju prácu zodpovedá vrchnej sestre a manažérke ošetrovateľského procesu. Spolupracuje s lekárom, plní príkazy v medicínskej oblasti.

Pomocný zdravotnícky personál
Zabezpečuje práce podľa príkazov a poverenia vrchnej sestry a manažérky pre ošetrovateľstvo.

 

Činnosť lôžkového oddelenia I.Otorinolaryngologickej kliniky LFUK, FNsP a SZU

Pracovná doba je od 7.00 do 15.30
Denný režim pacientov
06.00              budíček, meranie teploty, odbery biologického materiálu, podávanie
liekov
07.00 – 08.30  toaleta pacientov, raňajky, ranné vizita, príprava pacientov na vyšetrenia
07.00 – 07.30           kontrola pacientov izbovými ošetrujúcimi lekármi
08.30 – 09.30           ranné ošetrenia pacientov
07.30 – 14.30           chirurgická činnosť
11.30 – 13.00           obed, podávanie liekov
13.00 – 15.00           vizita na oddelení, indikačná vizita
17.30 – 19.00            večera, podávanie liekov, vizita službukonajúceho lekára,                     ošetrenie pacientov
22.00                          nočný kľud (leto)
21.00                          nočný kľud (zima)

Návštevné hodiny sú denne od 15.00 do 17.00 hod. V sobotu, nedeľu a vo sviatok od 13.00 do 17.00 hod.
Na oddelení platí zákaz požívania alkoholických nápojov a fajčenia.

Ranná porada
Začína o 7.30. Zúčastňujú sa na nej všetci lekári, vrchná sestra, dokumentačná sestra, manažérky pre ošetrovateľstvo.
Referuje sa služba, operačný program predchádzajúceho dňa, histologické nálezy. Upresní sa operačný a pracovný program daného pracovného dňa vrátane rozdelenia lekárov na jednotlivé ambulancie. Pripraví sa predbežný operačný program na nasledujúci deň.
Preberú sa aktuálne prevádzkové problémy.
Lekári určení na prvé výkony, ktoré začínajú o 7,45 hod.,  počas rannej porady odchádzajú na COS.

Prijímanie pacientov
Pacienti na plánovanú hospitalizáciu sa prijímajú v pracovnom dni cez Všeobecnú ORL ambulanciu a Prijímaciu kanceláriu od 8,30 hod.
Pacienti na plánované chirurgické výkony v pondelok sa prijímajú v nedeľu od 15.00 hod priamo na ORL lôžkovom oddelení.
Urgentní pacienti sa prijímajú podľa potreby ihneď.
Prijatý pacient musí mať v deň prijatia vystavený prijímací chorobopis vypracovaný ošetrujúcim izbovým lekárom.
Pacienti prijatí v nedeľu večer na pondelkový plánovaný výkon majú ambulantnú kartu, denný dekurz. Službukonajúci lekár odoberie anamnézu terajšej choroby a posúdi lokálny nález, prípadne jeho zmeny z hľadiska indikácie chirurgického výkonu. Úplný prijímací chorobopis sa im vypracuje v pondelok ráno.
Pacienti prijatí v službe majú vystavený prijímací chorobopis službukonajúcim lekárom.

Prepúšťanie pacientov
O prepustení pacienta sa rozhoduje buď pri poobedňajšej vizite s prepustením na nasledujúci deň, alebo pri rannej vizite s prepustením v priebehu doobedia. Takýto pacient musí mať pripravenú prepúšťaciu správu napísanú ošetrujúcim lekárom a overenú primárom, alebo prednostom kliniky do 11.00 hod. dňa prepustenia.
Organizačné náležitosti prepustenia zabezpečuje dokumentačná sestra.

Ošetrujúci lekár
V čase od 7.00 do 7.30 si robí vizitu na jemu zverených izbách. Ošetrujúci lekár je zodpovedný za vedenie dokumentácie, ošetrovanie a prípravu pacienta na diagnostický alebo liečebný výkon.
V prípade neprítomnosti na pracovisku v spolupráci s vedúcim lôžkového úseku alebo primárom rieši zastupovanie na svojich izbách.
Prijatý pacient musí mať v deň prijatia vystavený prijímací chorobopis vypracovaný ošetrujúcim lekárom.
Pacienti prijatí v nedeľu večer na pondelkový plánovaný výkon majú ambulantnú kartu, denný dekurz a úplný prijímací chorobopis sa im vypracuje v pondelok ráno.
Pacienti prijatí v službe majú vystavený prijímací chorobopis službukonajúcim lekárom.
Pacient na plánované prepustenie musí mať pripravenú prepúšťaciu správu napísanú ošetrujúcim lekárom do 9.00 hod. dňa prepustenia.
Prepúšťaciu správu pre pacienta prekladaného na ARO FNsP Petržalka po chirurgickom výkone vystaví operatér, alebo 1.asistent.
Vedúci lôžkového úseku
Robí poobedňajšiu vizitu a upresňuje liečebno-preventívne postupy.
Určuje pacientov na plánované prepustenie.
Podpisom a pečiatkou overuje prepúšťaciu správu a chorobopis.
Rieši zastupovanie ošetrujúcich lekárov na posteliach svojho lôžkového úseku v prípade dovolenky, služobnej cesty alebo neprítomnosti ošetrujúceho lekára z iného dôvodu.

Prednosta a primár kliniky, alebo nimi poverený starší pracovník vykonávajú rannú vizitu, na ktorej sa určujú hlavné smery liečebno-preventívnej činnosti u jednotlivých pacientov. Po rannej vizite nasleduje ošetrovanie operovaných pacientov ošetrujúcimi lekármi s vizitu konajúcim lekárom.
Prednosta a primár kliniky spravidla raz do týždňa kontrolujú chorobopisy pacientov, čo overia pečiatkou a podpisom.
Prednosta a primár kliniky, alebo nimi určený lekár pripraví na základe predbežného operačného programu a aktualizácie prijatých pacientov do 14,00 hod. operačný program pre nasledujúci pracovný deň. Program odovzdá  primárovi COS. 
Po poobedňajšej vizite primár alebo prednosta, alebo nimi poverený starší pracovník vyšetria pacientov určených na chirurgický výkon na nasledujúci deň, určia operatérov, taktiku operačného postupu a zvláštne opatrenia pre predoperačnú, peroperačnú a pooperačnú starostlivosť vo vybraných prípadoch.
Pacient určený na náročný chirurgický výkon sa zaradí do programu až po splnení požadovaných kritérií uvedených na zvláštnom tlačive.

Službukonajúci lekár
Ústavnú pohotovostnú službu (ÚPS), alebo pohotovosť mimo pracoviska (PMP), vykonávajú lekári po nariadení štatutárnym zástupcom FNsP Bratislava v súlade s právnymi predpismi.
Starostlivosť o oddelenie a konzília pre ostatné oddelenia preberá službukonajúci lekár o 15.30 hod. v pracovný deň. Vo sviatok a v deň pracovného voľna sa lekári menia v nepretržitej službe o 8.00 hod.
Službukonajúci lekár ošetruje konziliárnych pacientov odoslaných z Oddelenia urgentnej medicíny, poskytuje konziliárne služby hospitalizovaným pacientom na iných oddeleniach nemocnice.
V pracovný deň robí vizitu na ORL lôžkových oddeleniach o 19.30 hod, pri zmene zdravotného stavu pacienta, alebo zmene ordinácie liekov toto zaznamená do chorobopisu.
Vizitu vykoná aj na ostatných oddeleniach nemocnice, na ktorých sú hospitalizovaní pacienti po otolaryngologických operáciách (detské, ARO, JIS a pod.).
V prípade komplikovaného pacienta, alebo indikácie chirurgického, či endoskopického výkonu, konzultuje lekára konajúceho PMP. Ak sa rozhodne pre chirurgický, alebo endoskopický výkon, privolá lekára konajúceho PMP, ktorý je priamo zodpovedný za daný výkon.
V deň pracovného voľna po rannej vizite o 8,00 hod , ošetruje operovaných pacientov a všetkým pacientom zapíše do chorobopisu dekurz a terapiu. Zápis overí podpisom a pečiatkou.
V nedeľu, resp. vo voľný deň pred 1.pracovným dňom, službukonajúci lekár vyšetrí všetkých pacientov prijatých na chirurgický výkon na nasledujúci deň.

Vzdelávanie lekárov
Podľa pripraveného rozpisu sa v piatok po indikačnej vizite (spravidla o 14.30) okrem prázdninových mesiacov koná klinický seminár. Účasť na klinickom seminári je povinná. Semináre organizujeprednostom určený, zodpovedný lekár.
V utorok po indikačnej vizite (spravidla o 14.30) podľa vopred pripraveného rozpisu sa koná vzdelávanie lekárov pripravujúcich sa na atestáciu z otorinolaryngológie. Vzdelávanie je povinné pre lekárov, ktorí sa pripravujú na atestáciu resp. pre lekárov, ktorí majú menej ako 6 rokov ORL praxe. Vzdelávanie riadi starší rezident a zodpovedný je zástupca prednostu pre vedu a výskum.

Vzdelávanie sestier
Koná sa raz mesačne v stredu o 13.30 hod. podľa rozpisu vypracovaného vrchnou sestrou. Prednášajú na nich zdravotné sestry, ktoré konzultujú prednášky s lekármi kliniky, vyhodnocuje sa ošetrovateľský proces.

Prevádzkové porady
Konajú sa raz mesačne pred seminárom sestier v stredu o 13.30 hod. Záznam z porady urobí dokumentaristka. Záznamy archivuje vrchná sestra

 

Ambulantná činnosť

Všeobecná a príjmová otorinolaryngologická ambulancia
Na Všeobecnej ORL ambulancii pracujú:

 • Lekári kliniky so špecializáciou. Primár organizuje a riadi prácu v ambulantnom úseku.  Zodpovedá za určenie lekára na konziliárne vyšetrenia pacientov FNsP počas pracovného dňa. Lekári kliniky s ukončeným vzdelaním z otorinolaryngológie sú zaradení na ambulanciu prednostom, alebo primárom podľa rozpisu, resp. podľa aktuálnej potreby ambulantného úseku
 • Lekári kliniky bez špecializácie sú zaraďovaní na prácu na ambulancii v rámci kontinuálneho predatestačného vzdelávania prednostom, alebo primárom a pracujú pod dozorom skúseného špecializovaného otolaryngológa kliniky.
 • Pacient odporučený na plánované ORL vyšetrenie môže prísť na vyšetrenie na všeobecnú alebo špecializovanú ambulanciu I.ORL kliniky iba po telefonickom objednaní na konkrétny termín. Objednať sa môže na telefónnych číslach:

  02-6867-2556
  02-6867-2958
  026867-2627

v čase od 8,00 do 12,30 a od 13,30 do 14,30 hod.

Neobjednaný pacient nebude vyšetrený, bude mu daný termín na plánované ORL vyšetrenie.

 • Pacient s urgentným alebo náhlym stavom prichádza na ORL vyšetrenie cez OUM priamo od obvodného lekára alebo obvodného otorinolaryngológa a bude vyšetrený a ošetrený na konziliárnej ambulancii dvere č. 126. Odporúčame takýchto pacientov ohlásiť vopred telefonicky na t.č. 02-68672556.

 

Amubulancie I. ORL kliniky:

Všeobecná, príjmová a konziliárna ORL ambulancia:

 • Vyšetruje a lieči pacientov odoslaných obvodnými lekármi a špecialistami na ORL vyšetrenie na naše pracovisko. V prípade komplikovaných stavov konzultuje špecializovanú ambulanciu
 • Poskytuje konziliárne služby iným pracoviskám nemocnice
 • Prijíma pacientov na hospitalizáciu
 • Zaraďuje pacientov do operačného programu
 • Zostavuje predbežný operačný program

Zostavenie predbežného operačného programu:

 • Za zostavenie predbežného operačného programu je zodpovedný prednosta (primár) kliniky, alebo ním určený starší lekár kliniky
 • Každý pacient je zaradený do predbežného operačného programu až po zaradení do čakacej listiny v informačnom systéme nemocnice , kde musí mať objednávacím lekárom vyplnené všetky náležitosti objednávacieho lístka na hospitalizáciu
 • Pacient po vypísaní objednávacieho lístka dostane 1 kópiu tohto lístka, čím je upovedomený o zaradení na čakaciu listinu na plánovanú hospitalizáciu a do operačného programu s plánovaným termínom operácie
 • Prednosta (primár), alebo ním poverená osoba na základe predbežného programu zostaví v 14 dňovom predstihu predbežný operačný program
 • Vzhľadom na nutnosť uprednostňovať pacientov s onkologickými chorobami sa pripravuje predbežný operačný program tak, že každý štvrtok sú sály 7 a 8  a v stredu sála 7 je operačný čas rezervovaný práve pre  operácie týchto pacientov

 

Otologická ambulancia
Počas ordinačných hodín ošetruje pacientov po otochirurgických výkonoch.
Konzultuje pacientov odoslaných otolaryngológmi na špecializovanú otologickú ambulanciu
Vedúci lekár Otologickej ambulancie riadi audiologický úsek a metodicky vedie jeho pracovníkov.

Rinologická ambulancia a Ambulancia pre poruchy dýchania v spánku
Počas ordinačných hodín ošetruje pacientov po rinochirurgických výkonoch.
Konzultuje pacientov odoslaných otolaryngológmi na špecializovanú Rinologickú ambulanciu a Ambulanciu pre poruchy dýchania v spánku.

Onkologická ORL ambulancia
Počas ordinačných hodín ošetruje pacientov po onkologických chirurgických výkonoch.
Konzultuje pacientov odoslaných otolaryngológmi na špecializovanú onkologickú ORL ambulanciu.
Vykonáva pravidelné kontrolné vyšetrenia počas rádioterapie u ORL pacientov, ktorí absolvujú RAT ambulantnou formou alebo sú hospitalizovaní na iných ako ORL oddeleniach FNsP.
Dispenzarizuje pacientov s prekancerózami a nádormi.

Detská ORL ambulancia
Počas ordinačných hodín ošetruje pacientov po chirurgických výkonoch.
Konzultuje pacientov odoslaných otolaryngológmi na špecializovanú detskú ORL ambulanciu.

Otoneurologická ambulancia
Počas ordinačných hodín vyšetruje pacientov so závratovými stavmi.
Konzultuje pacientov odoslaných otolaryngológmi na špecializovanú otologickú ambulanciu.
Vedúci lekár Otoneurologickej ambulancie riadi vestibulologický úsek a metodicky vedie jeho pracovníkov.

Centrum kochleárnej implantácie
Dispenzarizuje kandidátov na kochleárnu implantáciu a implantovaných pacientov.
Riadi vyšetrovanie a zaraďovanie kandidátov KI do čakacej listiny.
Poskytuje technické služby a servis kochleárnych implantátov.

Ambulancia pre poruchy prehĺtanie
Počas ordinačných hodín ošetruje pacientov s poruchami prehĺtania.
Konzultuje pacientov odoslaných otolaryngológmi na špecializovanú ambulanciu pre poruchy prehĺtanie

Audiologický úsek
Robí základné vyšetrenia sluchu (audiometrické, tympanometrické, BERA, meranie otoakustických emisií, slovná audiometria, vyšetrenie sluchu vo voľnom poli).
Robí druhý stupeň skríningu sluchu novorodencov.

 

Činnosť na ORL operačných sálach COS a zákrokovni na 5. poschodí

Operačný program plánovaných výkonov začína v dňoch pondelok až piatok spravidla o 7.45 (presne podľa definitívneho operačného programu z COS).
Komplexná predoperačná príprava pacienta pri plánovaných výkonoch sa zabezpečuje ambulantnou formou a počas hospitalizácie pred výkonom (zdravotná dokumentácia, interné predoperačné vyšetrenie, rtg. dokumentácia, záznam o hygienickej očiste a vymočení pacienta, záznam o výmene osobného prádla, záznam o odovzdaní cenností, záznam o odovzdaní protéz).
U pacientov s náročným výkonom (výkony nad 3 hodiny) ošetrujúci lekár vyplní kartu, v ktorej sa zaznamenajú splnené všetky predoperačné náležitosti (napr. príprava krvnej transfúzie, zaistenie pooperačnej starostlivosti na JIS alebo ARO, zaistenie venózneho katétra, cievkovanie, zaistenie anesteziológov po pracovnej dobe a pod.).
Poradie priebeh operácii sa riadi podľa operačného programu aktualizovaného na rannom sedení kolektívu. Zaradenie urgentných výkonov, alebo zmeny v plánovanom programe sa žiadajú na zvláštnej žiadanke, po dohovore s primárom COS.
V priestoroch COS sa operatéri riadia prevádzkovým poriadkom COS. Nakoľko na oboch operačných ORL sálach sú lasery IV. triedy, lekári, sestry a ostatný zdravotnícky personál sú poučení o zásadách bezpečnosti práce s laserom, používajú ochranné prostriedky pri práci s nimi. Všetci pracovníci, ktorí sú určení na prácu s laserom, sú povinní absolvovať vstupnú a periodické lekárske prehliadky.
O 7.15 sú prví pacienti v operačnom programe odvedení ošetrovateľom na COS. Ošetrovateľ COS preberá pacienta vo vstupnej hale COS, odovzdá ho spolu s dokumentáciou dispečerke COS, ktorá v miestnosti dispečingu zaeviduje meno a údaje pacienta a čas príchodu na COS. Privolá anesteziologickú sestru, ktorá uloží pacienta na lôžko, kde je premedikovaný. Všetci zúčastnení, vrátane operatéra po presune pacienta na sálu, sú povinní vykonať identifikáciu pacienta.

V pohotovostných službách nepretržitej prevádzky COS je toto oddelenie riadené inštrumentárkou COS. Lekár požadujúci chirurgický výkon ho ohlási inštrumentárke COS a službukonajúcemu lekárovi ARO a následne stanoví predpokladaný čas operácie. Po dohovore s ňou rozhodne o mieste a podmienkach operačného výkonu.

Po chirurgickom výkone vedúci operačného tímu zapíše chirurgický výkon do operačnej knihy a do chorobopisu v informačnom systéme nemocnice , vypíše operačný protokol, vyplní sprievodné lístky na odvoz bioptického prípadne mikrobiologického materiálu. Urobí záznam v chorobopise pacienta s označením výkonu a stanovením medikamentóznej alebo inej liečby.

Po ukončení chirurgického výkonu v celkovej anestézii je pacient na 2 hodiny uložený na pooperačnú zobúdzaciu izbu, kde je v starostlivosti určeného personálu. V prípade výkonu v lokálnej anestézii odchádza v sprievode sanitára na lôžkové ORL oddelenia. V indikovaných prípadoch je pacient uložený na JIS alebo OARO. Dokumentáciu pre preklad na ARO oddelenie zabezpečuje operatér.
Podľa aktuálneho stavu pacienta na prebúdzacej izbe je po rozhodnutí anesteziológa pacient odvezený na ORL oddelenie, kde ho prevezme zdravotná sestra.

 štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch