Publikácie 2005ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
1. Palenčár D., Hedera J., Fedeleš J., Doležal P., Pinďák D.: Reconstruction of a circular defect of the hypopharynx and cervical part of esophagus by a free jejunal flap(case report). Acta chirurgie plasticae. – Roč. 47, č.2 (2005), s.35-37
2. Doležal P., Abadl K., Barta T., Štefanička P., Tedla M.: Rekonštrukcia defektov nosa po resekcii pre zhubný nádor. Otorinolaryngologie a foniatrie. - Roč. 54, č. 3 (2005), s. 129-135

Špecializačné práce
1. Tedla, M.: Súčasný stav v diagnostike a liečbe papilomatózy hrtana- súborný referát a vstupné informácie. Práca k špecializačnej skúške z otorinolaryngológie, Bratislava, 2005
2. Siváček J.: Funkčná septorinoplastika- naše skúsenosti. Atestačná práca na špecializačnú skúšku z ORL, 2005, 62 str.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
1. Kabátová Z., Profant M., Groma M.: Hodnotenie sluchu u postskríningových detí dotazníkom LittlEars, Choroby hlavy a krku, 2005, 3-4, v tlači
2. Keszegh J., Profant M., Barta T.: Nazálna likvorea: Kazuistika pacientky s meningoencefalokélou pravej klinovej dutiny. Choroby hlavy a krku,14, 2005, č.1, s.32-39.
3. Siváček J., Keszegh J.: Sarkoidóza nosa. Choroby hlavy a krku (Head and Neck Disease) 2/2005 : 45-52
4. Tedla M., Profant M., Tedlová E., Bunová B., Mokoš M.: Dysfágia a jej diagnostika v ORL, alebo nie je FESS ako FEES. Choroby hlavy a krku 2005 3-4, in press

BDF Odborné práce v domácich časopisoch
1. Jäger M.: Migréna a neurootologické príznaky, Ambulantná terapia, Bratislava, Benefit plus s. r. o., September 2005, 29 – 32
2. Kabátová Z.: Diagnostika a liečba akútnych zápalov stredného ucha. Ambulantná terapia, 2005, 3, s. 35-35.
3. Šebová I., Siváček J.: Chronická rinosinusitída. Via pract., 2005, roč. 2 (11): 469-471
4. Siváček J.: Chronická rinosinusitída a nazálne kortikoidy. Informačný leták Shering Plough,2005, v tlači

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách
1. Profant M.: Economical and Ethical Problems in Cochlear Implantation. 3rd Baltic Otorhinolaryngology Congress, May 26-28, Vilnius

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
1. Štefanička P., Doležal P., Profant M., Barta T., Zigo R.: Primárny malígny melanóm hrtana. 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krku, 52. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 1. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres, 4. česko-slovenský otoneurologický kongres, 16. – 18. 06. 2005, Brno. Sborník abstrakt, s. 79, ISBN 80-239-5112-2.
2. Doležal, P., Štefanička, P.: Interdisciplinárna spolupráca pri náhrade hypofaryngu a krčnej časti pažeráka. 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krku, 52. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 1. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres, 4. česko-slovenský otoneurologický kongres, 16. – 18. 06. 2005, Brno. Sborník abstrakt, s. 54, ISBN 80-239-5112-2.
3. Doležal P.: Rekonštrukcia pooperačných defektov po parciálnej resekcii maxily. 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. 52. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. 4. česko-slovenský otoneurologický kongres. Sborník abstrakt a program kongresu. - Brno, 2005. - S. 52
4. Abadl K., Profant M., Doležal P.: Laryngeal carcinoma: comparison between external partial resection of the larynx and transoral method. The International Yemeni-Cuban Medical Conference, Aden, Abstract book, Dec 2005
5. Kabátová Z., Groma M., Šimková Ľ., Profant M.: What influences educational integration of a child with CI? Abstract book of 20th International Congress on the Education of the Deaf, Maastricht, s. 225
6. Kabátová Z.: Is the universal hearing screening sufficient? Abstract book of 20th International Congress on the Education of the Deaf, Maastricht, s 224-225

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
1. Jakubíková J., Kabátová Z.: Skríning sluchu na Slovensku. Predkongresové sympózium Skríning sluchu na Slovensku, Kniha súhrnov, Piešťany, 8.septembra 2005, s.14
2. Kabátová Z., Profant M., Nechojdomová D., Profant O.: Validita skríningu sluchu novorodencov dotazníkom LitllEARs. Predkongresové sympózium Skríning sluchu na Slovensku, Kniha súhrnov , Piešťany, 8.septembra 2005, s.15-16
3. Kabátová Z., Profant M., Nechojdomová D.: Skríning sluchu novorodencov na I.ORL klinike. Kniha súhrnov z Národného kongresu SSO, Piešťany, Sept 2005, s.14
4. Kabátová Z.: Európske trendy v skríningu sluchu novorodencov. Kniha súhrnov z národného kongresu SSO, Piešťany, 8.septembra 2005, s.13-14
5. Profant M., Jakubíková J., Šimko Š., Kabátová Z.: Spolupráca pri včasnej identifikácii porúch sluchu. Kniha súhrnov z Národného kongresu SSO, Piešťany, Sept 2005, s.15

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
1. Lorenc B., Zdražil B.: Regenerácia sliznice hlasivky po mikrochirurgickom výkone. Národný kongres SSO – Piešťany 8.-10.9.2005 (17. detský otolaryngologický kongres, III. Česko-slovenský foniatrický kongres, XVI. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej ). 8.-10.9.2005
2. Groma M., Šimková L., Kabátová Z., Profant M., Seginko K.: Faktory ovplyvňujúce integráciu detí s KI. Kniha súhrnov z Národného kongresu SSO, Piešťany, Sept 2005, s.69
3. Jäger M.: Migréna a vertigo. Kniha súhrnov, Národný kongres SSO Piešťany 2005, s. 29
4. Jäger M.: Nové možnosti hodnotenia vestibulovej funkcie. Kniha súhrnov, Národný kongres SSO Piešťany 2005, s. 35
5. Kabátová Z., Šimko Š., Šimková Ľ., Profant M., Groma M.: Najnovšie pohľady na indikáciu KI u detí. Národný kongres SSO. Kniha súhrnov , Piešťany, 8.-10.septembra 2005, s. 41-42
6. Nechojdomová D., Minárik G., Kabátová Z., Profant M.: Prvé výsledky analýzy Connexinu 26 v populácii nepočujúcich detí. Kniha súhrnov z Národného kongresu SSO, Piešťany, Sept 2005, s.37-38
7. Nechojdomová D., Šebová I., Profant M.: Kaposiho sarkóm nosohltana. Kniha súhrnov z Národného kongresu SSO, Piešťany, Sept 2005, s.28
8. Profant M., Kabátová Z.: Vývojové chyby kochleovestibulárneho systému. Kniha súhrnov z Národného kongresu SSO, Piešťany, Sept 2005, s.41
9. Šebová I., Siváček J.: Endoskopická versus klasická adenotómia v materiáli ORL oddelenia NsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Petržalke v rokoch 1997-2003. Program a kniha súhrnov Národný kongres SSO, 2005 , Piešťany, str. 19
10. Šebová I., Siváček J.: Laserová tonzilotómia v materiáli ORL oddelenia NsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Petržalke v rokoch 1997-2003. Program a kniha súhrnov Národný kongres SSO, 2005 , Piešťany, str.20
11. Šimko Š., Šimková Ľ., Kabátová Z., Profant M., Groma M.: Efekt naslúchadla u najmladších kandidátov na KI. Národný kongres SSO. Kniha súhrnov , Piešťany, 8.-10.septembra 2005, s.42
12. Šimková Ľ., Kabátová Z., Profant M.: Viacročné sledovanie prelingválne nepočujúcich detí s kochleárnym implantátom. Kniha súhrnov z Národného kongresu SSO, Piešťany, Sept 2005, s.43
13. Šebová I.: Komplikácie a problémy pri rehabilitácii hlasu laryngektomovaných ventilovými protézami. Program a kniha súhrnov z Národného kongresu SSO, 2005, Piešťany, s.30
14. Šebová I.: Rehabilitácia hlasu u laryngektomovaných, historický prehľad a perspektíva do budúcnosti. Program a kniha súhrnov z Národného kongresu SSO, 2005, Piešťany, s.30
15. Šebová I., Tedla M.: Chronická epistaxa na podklade M. Rendu-Osler. Program a kniha súhrnov z Národného kongresu SSO, 2005, Piešťany, s. 28
16. Matulník P., Nechojdomová D., Buchleová L.: Riešenie OSAS u detí. Kniha súhrnov z Kongresu SSO, 8.-10. 9.2004, Piešťany, s.20

Celkový počet publikácií : 40štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch