Publikácie 2007


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
1. Barta T., Hrubiško M.: Manažment alergickej nádchy/ rinosinusitídy a jej komorbidít, Mediforum, II. prepracované vydanie, 2007 , 48 strán.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2. Sisniega JL, Profant M, Kostrica R, Waskin H. Oral Garenoxacin in the Treatment of Acute Bacterial Maxillary Sinusitis: A Phase II, Multicenter, Noncomparative, Open-Label Study in Adult Patients Undergoing Sinus Aspiration..Clin Ther 29, 2007, 8, 1632-1644

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
3. Kabátová Z., Profant M., Šimková L., Groma M. Vplyv skríningu sluchu novorodencov na efekt kochleárnej implantácie. Otorinolaryngol. Chir. Hlavy krku, 1, 2007, 2, 87-90.
4. Doležal P., Profant M., Barta T., Štefanička P. Prehľad operácií príušnej slinnej žľazy na ORL klinike LFUK, FN a SZU v Bratislave. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 1,2007, č.2. s.81-86
5. Doležal P. Chirurgia kostnochrupkovej klenby. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 1,2007, č.3. s. 151-158
6. Tedla M. Nazálna kongescia a jej dopad na pacienta. Otorinolaryngol. Chir. hlavy krku 2007; 1 (1): 31- 36
7. Barta, T.: Nosová polypóza- diagnostika a liečba, Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, ročník 1, číslo 2, 2007, s. 62-67.
8. Šebová, I., Scherer H.: Súčasné možnosti laserových alebo laserom asistovaných výkonov v ORL. Otorinolaryngol. Chir. Hlavy a krku 2007, 1(2): 68-70
9. Štefanička P., Profant M., Malík M., Bilický J., Javorka V.: Lymfatické uzliny na krku: rádiologická klasifikácia klinicko-anatomickej lokalizácie. Slov.Radiol 14, 2007, 1, 20-24.

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
10. Barta, T.: Rinosinusitídy, Via practica, ročník 4, č.2, 2007, s.66-69
11. Barta, T. , Hrubiško, M.: Manažment alergickej nádchy/ rinosinusitídy a jej komorbidít, Medical practice, II. ročník, č.4, apríl 2007, vybrané časti z rovnomennej monografie, s. 17- 28.
12. Kabátová Z., Profant M. Hluchota a kochleárna implantácia.Via practica, 4, 2007, 2, 70-72
13. Kabátová Z. Poruchy sluchu v ordinácii praktického lekára. Via practica 2007, 1, 38-40
14. Nechojdomová D., Kabátová Z., Profant M. Akútne zápaly vonkajšieho a stredného ucha..Via practica, 4, 2007, 2, 62-65
15. Štefanička P., Rosolanka M., Zdražil B., Tedla M. Karcinómy ústnej časti hltana- včasná diagnostika v ambulancii praktického lekára. Via pract., 2007, roč. 4 (2): 73- 75
16. Tedla M., Profant M., Lorenc B., Mokoš M., Štefanička P. Diagnostika a liečba pacienta s poruchou prehĺtania.Via practica, 4, 2007, 2, 70-72

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
17. Gross, RD., Tedla, M., Ross, SB.: Breathing- Swallowing Pattern in Tracheostomy vs. Controls, Otolaryngology- Head and Neck Surgery, Vol 137, No 2S, August 2007, P170
18. Kabatova Z., Profant M. Outcome of cochlear implantation under 3 years of age: Screened vs. Nonscreened children. Eur Arch Otorhinolaryngol (2007) (Suppl 1) Vol. 264, S 217
19. Profant M., Kabátová Z. From hearing screening to cochlear implantation: CI in children under three years of age. Abstracts: CORLAS, Seoul, 2007, 49
20. Profant M., Kabatova Z. Ceramic vs. Titanium housing cochlar implants: Differences in surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol (2007) (Suppl 1) Vol. 264, S 170
21. Tedla M., Rossi M.J., Roehm P., Gooding W, Myers EN, Ferris RL. Outcomes of Patients with Basaloid Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: Comparative study of 62 Cases and 186 matched controls. EUFOS, Vienna, European archives of Oto Rhino Laryngology and Head and Neck Volume 364, Supplement 1, June 2007, S38

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
22. Hanzelová J., Jakubíková J., Profant M., Šebová I. Dlhodobý efekt chirurgickej liečby adenotonzilárnej hypertrofie u detí predškolského veku (TE vs. TT). Novinky v otorinolaryngológii 2007, Piešťany, 2007, s.32.
23. Hanzelová, J., Jakubiková, J., Profant, M., Šebová, I.: Dlhodobý efekt chirurgickej liečby adenotonzilátnej hypertrofie u detí predškolského veku (TE vs. TT).Novinky v otorinolaryngológii 2007, Kniha súhrnov 2.Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu, Piešťany, str.32
24. Jakubíková J., Kabátová Z., Profant M., Donovalová G. Súčasný stav skríningu sluchu novorodencov na Slovensku. Novinky v otorinolaryngológii 2007, Piešťany, 2007 s.16-17.
25. Jäger M., Pospíšilová Z.: Závraty a porucha rovnováhy u ľudí vyššieho veku. 2. Slovensko- český ORL kongres, Piešťany, Kniha súhrnov Novinky v otorinolaryngológii. str.13
26. Kabátová Z., Profant M., Šimková Ľ., Šimko Š., Groma M., Nechojdomová D., Pospíšilová Z., Seginko K. Od univerzálneho skríningu sluchu novorodencov po úspešnú kochleárnu implantáciu. Novinky v otorinolaryngológii 2007, Piešťany, 2007 s.14-15.
27. Nechojdomová D., Minárik G., Kabátová Z., Profant M. Výsledky analýzy Connexinu 26 v populácii nepočujúcich detí. Novinky v otorinolaryngológii 2007, Piešťany, 2007 s.3
28. Profant M., Kabátová Z. Kochleárna implantácia pi malformovanej a obliterovanej kochley. Novinky v otorinolaryngológii 2007, Piečťany, 2007 s.15.
29. Profant M., Kabátová Z. Prvé výsledky s implantovatnými naslúchadlami. Novinky v otorinolaryngológii 2007, Piešťany, 2007 s.15-16.
30. Rosolanka M., Profant M., Zdražil B. Karcinóm orofaryngu: Výsledky liečby na I.ORL klinike v rokoch 1996-2001. Novinky v otorinolaryngológii 2007, Piešťany, 2007 s.20-21.
31. Siváček J., Marčeková J.: Klindamicin v liečbe infekcií dýchacích ciest, analýza 1660 pacientov. 2. Slovensko- český ORL kongres, Piešťany, Kniha súhrnov Novinky v otorinolaryngológii, s. 35
32. Siváček J.: Diagnostický algoritmus pri chronickej rinosinusitíde. 2. Slovensko- český ORL kongres, Piešťany, Kniha súhrnov Novinky v otorinolaryngológii, s. 37
33. Šebová I., Tedla M., Siváček J. Liečba M. Rendu- Osler s prejavmi v nosovej dutine. 2. Slovensko- český ORL kongres, Piešťany, Kniha súhrnov Novinky v otorinolaryngológii str.: 39
34. Šebová, I., Tedla, M., Siváček, J.: Liečba M.Rendu-Osler s prejavmi v nosovej dutine. Novinky v otorinolaryngológii 2007, Kniha súhrnov 2.Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu, Piešťany, str.39
35. Šebová, I.: Insuflačný test na overenie otváracieho tlaku horného pažerákového zvierača. Novinky v otorinolaryngológii 2007, Kniha súhrnov 2.Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu, Piešťany, str.43
36. Šebová, I.: Manažment nutričnej podpory vo vybraných skupinách ORL pacientov. Novinky v otorinolaryngológii 2007, Kniha súhrnov 2.Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu, Piešťany, str.21
37. Štefanička P., Valach M., Doležal P., Barta T.: Histopatologická diagnostika metastáz v krčných lymfatických uzlinách. 2. Slovensko- český ORL kongres, Piešťany, Kniha súhrnov Novinky v otorinolaryngológii, str.7
38. Tedla M., Mokoš M. Ambulancia pre poruchy prehĺtania- zaujímavé kazuistiky. Novinky v otorinolaryngológii, Kniha súhrnov. 2. Slovensko- český ORL kongres, Piešťany, 2007, s. 18
39. Tedla M., Mokoš M., Profant M. Diagnostika a rehabilitácia porúch prehĺtania po liečbe zhubného nádoru hrtana a hltana - naše prvé skúsenosti. Novinky v otorinolaryngológii 2007, Piešťany, 2007 s.17-18.
40. Zdražil B., Profant M. Myringoplastika - naše skúsenosti a výsledky. Novinky v otorinolaryngológii 2007, Piešťany, 2007, s.4

AFK Postery zo zahraničných konferencií
41. Kabatova Z., Profant M. Outcome of cochlear implantation under 3 years of age: Screened vs. Nonscreened children. Eur Arch Otorhinolaryngol (2007) (Suppl 1) Vol. 264, S 217
42. Tedla M., Rossi M.J., Roehm P., Gooding W, Myers EN, Ferris RL. Outcomes of Patients with Basaloid Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: Comparative study of 62 Cases and 186 matched controls. EUFOS, Vienna, European archives of Oto Rhino Laryngology and Head and Neck Volume 364, Supplement 1, June 2007
43. Gross, RD., Tedla, M., Ross, SB.: Breathing- Swallowing Pattern in Tracheostomy vs. Controls, AAO HNS, Annual Meeting, Washington, DC, Sept 16- 19. 2007

AFL Postery z domách konferencií
44. Nechojdomová, D., Kabátová, Z., Profant, M.: Etiopatogenéza meningitídy po kochleárnej implantácii, XII. Pracovný deň klinickej mikrobiológie, 23.10.2007, Bratislava , poster
45. Duchaj B, Veselý J., Štefanička P., Makaiová I., Bánki P., Kováčová S., Aksamitová K., Skrašková S.: Kazuistika troch pacientov s nádorom dutiny ústnej, u ktorých bola vykonaná detekcia sentinelovej uzliny. XLIV. dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou, 13.9. - 15.09.2007, Nitra, poster

Ostatné práce
46. Siváček, J.: Diferenciálna diagnóza medzi rôznymi typmi chronickej rinosinusitídy v etiologickom, histologickom a klinickom obraze. Práca z odborného minima
47. Zdražil B.: Myringoplastika - Skúsenosti a výsledky myringoplastík na I. ORL klinike FNsP, LFUK a SZU v Bratislave v rokoch 2003 až 2006, práca k špecializačnej skúške v obore otorinolaryngológiaštartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch