Publikácie 2011


Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

1.       Šebová, I. (40%), Dršata, J.(30%), Zábrodský, M.(30%). Onkologická problematika ve foniatrii. In.: Dršata, J. a kolektív. Foniatrie - Hlas, Tobiáš 2011, str. 195-201.

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

2.       El Romyssa (40%), M, Profant, M. (60%). Spontaneous otogenic pneumocephalus. Acta Oto-Laryngol, 2011, 131, 670-674.

3.       Slávikova, K. (40%), Bilická, Z. (20%), Kabátová, Z. (20%), Profant, M. (20%) Postavenie zobrazovacích metód pred kochleárnou implantáciou. Ces Radiol 2011;65(4): 298 -306.

4.       Slávikova, K. (40%), Bilická, Z. (20%), Kabátová, Z. (20%), Profant, M. (20%). Patologické stavy stredného ucha v CT a MR obraze. Ces Radiol 2011;65(4): 289 -297.

5.       Profant, M. (20%), Sláviková, K. (20%), Kabátová, Z. (20%), Slezák, P. (20%), Waczulíková, I. (20%). Predicitive validity of MRI in detecting and following cholesteatoma. Eur Arch Otorhinolaryngol, published online 23 jul 2011.

6.       Tedla, M., Valach, M., Carrau, RL., Varga, I., Profant, M., Mráz, P., Weismann, P. Impact radiotherapy on laryngeal intrinsic muscles. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2011, jul 8.

 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

7.       Šebová – Šedenková, I. (100%). Rehabilitácia dýchania po laryngektómii systémom PROVOX 4. časť. Otorinolaryngol. chir. hlavy krku 2011, 5 (2-3): 49-53.

8.       Šebová, I. (100%). Správa z monotématického demonštračného kurzu Rakovina hrtana 2011. Otorinolaryngol. chir. hlavy krku 2011, 5 (2-3): 93.

9.       Šebová, I. (100%). Správa z podujatia Umelecký hlas 2011. Otorinolaryngol. chir. hlavy krku 2011, 5 (2-3): 96.

 

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

10.    Varga, L. (40%), Mašindová, I. (20%), Valentínová L. (10%), Hučková M. (10%), Gašperíková, D. (10%), Klimeš I. (5%), Profant, M. (5%). Prevalence of selected connexin gene mutations in patients with bilateral sensorineural hearing loss. The 8th international medical postgraduate conference: New frontiers in the research of PhD students, 10-12 novembra 2011, Hradec Králové, p. 116-118.

11.    Tedla, M.(100%). Changing trends on the epidemiology of the thyroid nodule, CEORL HNS, 2-6. 7. 2011 Barcelona.

 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

12.    Mašindová, I.(35%), Varga L.(25%), Valentínová L.(10%), Profant M. (10%), Klimeš I.(10%), Gašperíková, D.(10%). Spektrum mutácií v géne GJB2 u 60 pacientov so senzorineurálnou poruchou sluchu. In: Galamboš, M., Džugasová, V.Študentská vedecká konferencia PríFUK 2011- Zborník recenzovaných príspevkov, sekcia Biológia, 27. apríl 2011, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,  p. 519-524.

 

 

Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

13.    Kabátová, Z.(40%), Šimková, Ľ.(20%), Groma, M.(20%), Profant, M.(20%). Postlingual implantees: analysis of poor performers. Int Ped Otorhinolaryngol, Abstarcts of the 10th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, 12-15 May 2011, Athens, Greece, s.33.

14.    Kabátová, Z. (50%), Šimková, Ľ.(10%), Groma, M.(20%), Profant, M.(20%). Comparison of hearing tests to speech discrimination tests in prelingually deaf children with cochlear implants. Int Ped Otorhinolaryngol, Abstarcts of the 10th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, 12-15 May 2011, Athens, Greece, s.33.

 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

15.    Štefanička, P.(50%), Valach, M.(25%), Profant, M. .(25%) Incidencia regionálnych okultných mikrometastáz pri karcinómoch hlavy a krku. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 60, 2011, 1, 26-32.

 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

16.    Kohútová, Z. (50%), Doležal, P. .(20%), Barta, T. .(20%), Gál, V. (10%). Estezioneuroblastóm – 10 ročné skúsenosti s liečbou. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 5, 2011, č.1., s 13-18.

17.    Doležal, P. (100%). Korektívna septorinoplastika z pohľadu otorinolaryngológa. Lek Obz, 60, 2011, č. 7-8, s.292 – 299.

18.    Šebová – Šedenková, I. Rehabilitácia dýchania po laryngektómii systémom PROVOX 4. časť. Otorinolaryngol. chir. hlavy krku 2011, 5 (2-3): 49-53.

19.    Šebová, I. Správa z monotématického demonštračného kurzu Rakovina hrtana 2011. Otorinolaryngol. chir. hlavy krku 2011, 5 (2-3): 93.

20.    Šebová, I. Správa z podujatia Umelecký hlas 2011. Otorinolaryngol. chir. hlavy krku 2011, 5 (2-3): 96.

 

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

21.    Varga, L. (30%), Mašindová, I. (20%), Valentínová, L. (10%), Klimeš, I. (20%), Profant, M. (10%), Gašperíková, D. (10%). Výskyt vybraných mutácií konexínových génov u pacientov s obojstrannou senzorineurálnou poruchou sluchu.  50.konferencia ŠVOČ a VI.vedecká konferencia doktorandov.

 

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

22.    Varga, L. (40%), Mašindová, I. (20%), Valentínová L. (10%), Hučková M. (10%), Gašperíková, D. (10%), Klimeš I. (5%), Profant, M. (5%). Prevalence of selected connexin gene mutations in patients with bilateral sensorineural hearing loss. The 8th international medical postgraduate conference: New frontiers in the research of PhD students, 10-12 novembra 2011, Hradec Králové, p. 116-118.

23.    Tedla, M.(100%). Changing trends on the epidemiology of the thyroid nodule, CEORL HNS, 2-6. 7. 2011 Barcelona,s.

 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

24.    Mašindová, I.(35%), Varga L.(25%), Valentínová L.(10%), Profant M. (10%), Klimeš I.(10%), Gašperíková, D.(10%). Spektrum mutácií v géne GJB2 u 60 pacientov so senzorineurálnou poruchou sluchu. In: Galamboš, M., Džugasová, V.Študentská vedecká konferencia PríFUK 2011- Zborník recenzovaných príspevkov, sekcia Biológia, 27. apríl 2011, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,  p. 519-524

 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

25.    Šebová, I. (40%), Tedla,M.(40%), Piovarči, A. (20%). Klinické skúsenosti s liečbou papilomatózy hrtana na I. ORL klinike LF UK, UNB a SZU v Bratislave. Sborník abstraktu 3. Symposia Umělecký hlas 2011, Zvukové studium HAMU, 1. vydání 2011, str. 27.

26.    Šebová, I. (40%), Profant, M. (40%), Šuchová, Ľ.(20%). Medializácia paretickej hlasivky protézou KURZ. Sborník abstraktu 3. Symposia Umělecký hlas 2011, Zvukové studium HAMU, 1. vydání 2011, str. 48.

27.    Šebová, I. (100%)  Rehabilitácia hlasu, dýchania a čuchu.Zborník prednášok 6. klinicko-logopedických dní, Banská Bystrica 2.-4.6.2011, s.

28.    Šebová, I. (100%) Protokol diagnostiky hlasu ELS.Zborník prednášok 6. klinicko-logopedických dní, Banská Bystrica 2.-4.6.2011, s.

29.    Dubová, J.(20%), Tachezi, R. .(20%), Šebová, I. .(20%), Mulač,V.(20%), Vydrová, J. (20%). Papillomatoza hrtanu, diagnostický a terapeutický postup, HPV. Sborník abstraktu 3. Symposia Umělecký hlas 2011, Zvukové studium HAMU, 1. vydání 2011, str. 25.

30.    Mašindová I. (30%), Varga, L. (20%), Hučková, M. (10%), Pavlovčinová G. (5%), Balogová M. (5%), Jakubíková J. (5%), Klimeš, I. (10%), Profant, M. (5%), Gašperíková, D. (10%). Analýza génu GJB2 u pacientov s bilaterálnou senyorineurálnou poruchou sluchu na Slovensku – úvod do štúdie. XV. celostátní konference DNA diagnostiky, 24.-25. novembra 2011, Praha, dostupné on-line: http://www.dnakonference.cz/abstrakta/97. 

31.    Varga, L. (20%), Mašindová, I. (20%), Valentínová L. (5%), Staník, J. (10%), Staníková D. (5%), Hučková M. (10%), Gašperíková, D. (10%), Klimeš I. (10%), Profant, M. (10%). The pilot nationwide molecular-genetic approach to the study of sensorineural hearing loss etiology in Slovak Republic (preliminary results). In: Corey, D., Morton, C., Richardson, G., Ryan, A., Steel. 8th Molecular Biology of Hearing & Deafness Conference, 6-9 July 2011, Wellcome Trust Conference Centre, Hinxton, Cambridge, UK, Book of abstracts, p. 61.

32.    Varga, L. (25%), Masindova, I. (15%), Stanik, J. (10%), Stanikova, D. (10%), Huckova, M. (10%), Gasperikova, D. (10%), Klimes, I. (10%), Profant, M. (10%). DNA analysis of connexin genes in patients with bilateraql SNHL in Slovakia by MLPA pre-screening methods (preliminary results).Journal of Hearing Science, 2011, 1, 1, 154.

33.    Profant, M. (50%), Jakubikova, J. (50%). Hearing Screening in the Slovak Republic. Journal of Hearing Science, 2011, 1, 1, 18.

34.    Profant, M. (100%).Active middle ear implant (VSB) in hearing loss management in congenital aural atresia.13th Symposium on CI in children, Chicago, July 14-16, 2011, s.

35.    Profant, M. (100%). Active middle ear implant (VSB) in the management of conductive hearing loss in congenital aural atresia. Ethical Outcomes, Abstracts, Auckland 2011, 82.

36.    Profant, M. (100%).Cochlear reaction to stapedotomy: Early and delayed bone conduction changes. Journal of Hearing Science, 2011, 1, 1, 7-8.

37.    Profant, M. (100%). Active middle ear implant (VSB) in the management of conductive hearing loss in congenital aural atresia. Ethical Outcomes, Abstracts, Auckland 2011, 82.

38.    Tedla, M. (30%), Valach, M. (20%), Carrau, RL(20%), Weismann, P. (20%), Profant, M. (5%), Mraz, P. (5%). Impact of radiotherapy on laryngeal intrinsic muscle. Abstract book,  82nd Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Freiburg, Germany, s. 105.

39.    Sláviková, K. (40%), Varga, L. (30%), Kabátová, Z.(20%), Profant, M. (10%). Recent advances in SNHL diagnosis from the point of view of radiologist. Abstracts of the 10th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress and the 2nd International Congress of Young Scientists and Students, June 22-25, 2011, Warsaw, Poland; Journal of Hearing Science, 1 (1): p. 116. 

40.    Varga, L.(70%) Fedor, P.(30%). Problémy monitoringu fytopatogénnych Thysanoptera a fytosanitárna prax na Slovensku. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011, p. 243-244. 

 

Postery z domácich konferencií

41.    Hanzelová, J. (70%), Štefanička, P. (30%). Sublinguálna dermoidná cysta. 4. Slovensko-Český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku, 58. kongres SSO, 08. – 10.09.2011, Horný Smokovec. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 5, 2011, s. 36.

42.    Bašteková, I. (40%)., Tedla, M. (20%)., Doležal, P. (20%)., Profant, M. (20%). Nezvyčajná prezentácia Non Hodhgkinovho lymfómu v ORL oblasti, Československý ORL kongres, 7.9.2011 Smokovec.

 

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

43.    Štefanička, P. Metastazujúci kožný skvamocelulárny karcinóm hlavy a krku. 4. Slovensko-Český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku, 58. kongres SSO, 08. – 10.09.2011, Horný Smokovec. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 5, 2011, s. 27.

44.    Siváček J., Vodrážková E., Hlavčák P. Tumory a pseudotumory  orbity v ORL praxi. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku 5/2011, s. 21.

45.    Siváček J. Je nosová obštrukcia nutným zlom pri estetických rinoplastikách? Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku 5/2011, s. 28.

46.    Siváček J. Moderná liečba respiračných ochorení cefalosporínmi 3. generácie, Via practica 5/2011, s. 216-219.

47.    Varga, L. (40%), Fedor, P.J. (30%), Suvák, M. (20%), Masarovič, R. (5%), Atakan, E. (5%). Do juveniles and adults of Echinothrips americanus Morgan, 1913 have the same food selection strategy? In: Fedor, P., Doričová, M., Masarovič, R. (eds.) 3rd Symposium on palearctic Thysanoptera – book of abstracts, september 26th-30th, Smolenice, p. 39. 

48.    Varga, L. (70%), Fedor, P.J. (30%). Pest thrips in Slovak greenhouses – low species richness or lack of research? In: Fedor, P., Doričová, M., Masarovič, R. (eds.) 3rd Symposium on palearctic Thysanoptera – book of abstracts, september 26th-30th, Smolenice, p. 40. 

49.    Varga, L. (15%), Nechojdomová, D. (15%), Kabátová, Z. (15%), Mašindová, I. (10%), Valentínová, L. (5%), Hučková, M. (5%), Gašperíková, D. (10%), Klimeš, I. (10%), Šimková, Ľ. (5%), Profant, M. (10%). Výsledky rehabilitácie sluchu po kochleárnej implantácii u pacientov s potvrdenou mutáciou konexínových génov a u pacientov s inými príčinami hluchoty. 4. Slovensko – český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajské sympózium ORL a chirurgie hlavy a krku a 58. kongres SSO. 8. - 10. septembra 2011, Starý Smokovec, In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 5/2011, s.24.

50.    Nechojdomová D. (30%), Pospíšilová Z. (30%), Profant M. (40%). Kongenitálna malformácia stredného ucha-kazuistika. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku 5/2011-zborník abstraktov 4. Slovensko-český ORL kongres, 12. Dunajské sympózium, 58. slovenský ORL kongres, Horný Smokovec. s.25.

51.    Šebová, I. (60%), Erdelský, I. (40%). Slina a jej funkcia. Zborník prednášok zo Slovenských dentálnych dní 2011, Bratislava, s.3.

52.    Šebová, I. (100%) Ťažké krvácanie po tonzilektómii. Zborník abstraktov zo 4. Slovensko-českého kongresu ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajského sympózia ORL a chirurgie hlavy a krku, 58. kongresu SSO, Vysoké Tatry, 8.-10.9.2011.

53.    Šebová, I. (100%)  Chirurgické postupy pri laryngektómii v rámci prípravy na pomôcky systému PROVOX. Zborník abstraktov zo 4. Slovensko-českého kongresu ORL a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajského sympózia ORL a chirurgie hlavy a krku, 58. kongresu SSO, Vysoké Tatry, 8.-10.9.2011.

 

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

54.    Barta,T. Epistaxis-krvácanie z nosa, Lekárske listy 32- Zdravotnícke noviny.

55.    Barta,T. Bolesť hrdla, Pacientske listy, zima 2011, s.8-9.

56.    Šebová, I. (100%) Zdravý človek nekašle. Bedeker zdravia  2011, 5-6: 40–41.

57.    Šebová, I. (100%) Chronická laryngitída Bedeker zdravia  2011, 5-6: 40–41.

 

Citácie

58.    Kabátová, Z., Profant, M. Vyhľadávanie novorodencov s poruchou sluchu. Lekárske listy 27, 2003, 22-23.

In:

Chovancová, D. Novorodenecký skríning na Slovensku. Pediatria pre prax, 2007, 1, 13-16.

 

59.    Kabátová, Z., Profant, M., Šimková, Ľ., Groma, M., Nechojdomová, D. Cochlear implantation in malformed inner ear. Bratisl Lek Listy 2009, 110, 609-13

In:

Liaqat, A, Arif, T, Farooq, R, Taeed, AB, Tahir, A. Experience with the Cochlear Implants in Special School Children. Pak Paed J, 34, 4, 2010, 180-87

 

60.    Doležal, P., Zdražil, B., Štefanička, P., Profant, M., Barta, T., Tedla, M. Matulník, P. Úskalia diagnostiky a liečby zhubných nádorov slinných žliaz. Otorinolaryngol. chir. hlavy a krku, 3, 2009, 2, 76-80.

In: Cesnek, M., Hanzel, P. Nádory slinných žliaz v ambulantnej praxi. Otorinolaryngol. chir.hlavy a krku, 5, 2011, 1, 10-12.

 

61.    Varga, L. 2008. Hercinothrips femoralis (Reuter, 1891) – a new pest thrips (Thysanoptera: Panchaetothripinae) in Slovakia. Plant Protection Science 44: 114–118.

In: Reynaud P (2010) Thrips (Thysanoptera). Chapter 13.1. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(2): 767–791. doi: 10.3897/biorisk.4.59

 

62.    Varga, L., Fedor, P. 2008. First Interception of the Greenhouse Pest Echinothrips americanus Morgan, 1913 (Thysanoptera: Thripidae) in Slovakia. Plant Protection Science, 44 (4): 155-158.

In: Shu-Jun, Mirab-Balou, Bao-Cai, Ya-Jun ,  Jing , Yong-Liang, Xue-Xin, Hong LU. 2O10. External morphology and molecular identification of nwly found invasive pest Echinothrips americanus Morgan (Thysanoptera: Thripidae) in China. Acta Entomologica Sinica, 53 (6): p. 715-720
štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch