Publikácie 2016


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. Profant M 60%, Kabátová Z 30%, Varga L 10%. Otosclerosis and Cochlear implantation. In. Sziklai I. Surgery of stapes fixation, Springer International Publishing, Switzerland 2016, 105-113
2. Dršata J 50%, Kabátová Z. 50% . Otoakustické emisie. In Foniatrie – Sluch, Tobiáš 2015, s.104-107, ISBN 978-80-7311-159-5
3. Kabátová Z 60% , Profant M 10%, Malý J 10%, Bendová O 10%, Dršata J 10%. Sluchové vady a poruchy v dětskom věku (pedaudiologie). In Foniatrie – Sluch, Tobiáš 2015, s.126-139, ISBN 978-80-7311-159-5
4. Kabátová Z 60%, Profant M 10%, Malý J 10%, Bendová O 10%, Dršata J 10%. Vrozené sluchové vady. In Foniatrie – Sluch, Tobiáš 2015, s.140-152, ISBN 978-80-7311-159-5

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1. Müller S, Balaz M, Stefanicka P, Varga L, Amri EZ, Ukropec J, Wollscheid B, Wolfrum C. Proteomic Analysis of Human Brown Adipose Tissue Reveals Utilization of Coupled and Uncoupled Energy Expenditure Pathways. Sci Rep. 2016;6:30030. doi: 10.1038/srep30030.
2. Modica S, Straub LG, Balaz M, Sun W, Varga L, Stefanicka P, Profant M, Simon E, Neubauer H, Ukropcova B, Ukropec J, Wolfrum C. Bmp4 Promotes a Brown to White-like Adipocyte Shift. Cell Rep. 2016;16(8):2243-58.
3. Tedla, M., Chakrabarti, S., Suchankova, M., Weickert, M.O.: Voice outcomes after thyroidectomy without superior and recurrent laryngeal nerve injury: VoiSS questionnaire and GRBAS tool assessment. Eur Arch Otorhinolaryngol (2016) 273:4543–4547 DOI 10.1007/s00405-016-4163-6
4. Taneja, V., Walker, R.J., Tedla, M.: Necrotising fasciitis of the neck: Unusual presentation with aggressive management – case report with review of literature. Acta Oto-Laryngologica Case Reports Vol. 2 , Iss. 1,2017

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

1. Štefanička, P.: Rakovina hlavy a krku. inVitro, 4, 2016, 2, 83 – 89.
2. Varga L., Gašperíková D.: Genetika vrodených porúch sluchu. In Vitro, 2016;4(2): p. 76-82
3. Siváček J.: Chronická Rinosinusitída, In Vitro, 2. číslo, 4. ročník, jún/2016, str. 90-95
4. Varga L.: Geneticky podmienené poruchy sluchu, časť 2/2: Gény zodpovedné za poruchy sluchu na Slovensku. Need to Read, 2016, (3): p. 10-17. ISBN 9788097089238
5. Kabátová Z.: Sluch zlepšujúce implantáty. In Vitro, 2016;4(2): p.106-112

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných vo Web of Science alebo SCOPUS

1. Šurda P. 50%, Tedla M. 30%, Markalous B.10%, Větrovcová E.2,5%, Zahradníková H. 2,5%, Gabrielová H. 2,5%, Cempírková D. 2,5% Slizničný malígny melanóm nosovej dutiny. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 65, 2016, No. 1, pp. 58-61.

AFG Abstrakty zo zahraničných vedeckých podujatí

1. Danis D, Varga L, Skopkova M, Masindova I, Profant M, Klimes I, Gasperikova D. Screening of patients with non-syndromic familial hearing loss using whole exome sequencing – first results. Molecular Biology of Hearing and Deafness Conference, 17-20 May 2016, Wellcome Genome Campus Conference Centre, Hinxton, Cambridge, UK; p. 64
2. Demešová L, Pavlovčínová G, Václavík T, Majerníková L, Rada D, Bercíková B, Lužáková A, Babinec M, Čerňancová M, Nechojdomová D, Pospíšilová Z, Varga L. Spektrum diagnóz a ich sezónna dynamika u dospelých pacientov vyhľadávajúcich akútne ORL ošetrenie v pohotovostnej službe v spáde Bratislavy. p.50, In: Formánek M, Syrovátka J (eds.): Sborník abstrakt: XVI. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP 12.-14.10.2016 Hotel Eroplán, Rožnov pod Radhoštěm, 83 pp. ISBN 978-80-87562-57-4
3. Majerníková L, Čerňancová M, Babinec M, Pavlovčínová G, Demešová L, Bercíková B, Rada D, Václavík T, Lužáková A, Nechojdomová D, Pospíšilová Z, Varga L. Pohotovostné služby v Univerzitnej nemocnici Bratislava z pohľadu ORL lekára. p.49, In: Formánek M, Syrovátka J (eds.): Sborník abstrakt: XVI. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP 12.-14.10.2016 Hotel Eroplán, Rožnov pod Radhoštěm, 83 pp. ISBN 978-80-87562-57-4
4. Varga L, Danis D, Skopkova M, Masindova I, Kabatova Z, Klimes I, Profant M, Gasperikova D. Dysfunction of tectorial membrane is a frequent cause of familial sensorineural hearing loss in Slovakia.p.143, In: Puel J-L, Pujol R (eds.): Program & Abstracts: 53rd Workshop Inner Ear Biology, September 17-21 2016, Montpellier, France, 214 pp.
5. Varga L, Danis D, Skopkova M, Drsata J, Profant M, Klimes I, Chrobok V, Gasperikova D. A novel mutation in EDNRB gene in patient with Waardenburg syndrome type II. Molecular Biology of Hearing and Deafness Conference, 17-20 May 2016, Wellcome Genome Campus Conference Centre, Hinxton, Cambridge, UK; p. 43
6. Varga L, Daniš D, Škopková M, Majerníková L, Klimeš I, Profant M, Gašperíková D. Poruchy trektoriálnej membrány ako častá príčina familiárnej senzorineurálnej poruchy sluchu na Slovensku. p. 38, In: Formánek M, Syrovátka J (eds.): Sborník abstrakt: XVI. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP 12.-14.10.2016 Hotel Eroplán, Rožnov pod Radhoštěm, 83 pp. ISBN 978-80-87562-57-4
7. Varga L, Stefanicka P, Balaz M, Kurdiova T, Profant M, Ukropcova B, Ukropec J. Brown adipose tissue in deep cervical fat of adult ENT patients. HNO 87. Jahresversammlung, 4.-7. May 2016, Dusseldorf, Germany; p. 562, dostupné online: http://posterforum.hno.org/poster/8559

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

1. Kunzo S, Varga L, Mašindová I, Hučková M, Pavlovčinová G, Jovankovičová A, Masáková M, Gašperíková D, Kabátová Z, Profant M, Klimeš I, Šebová I. Výsledky molekulárno - genetického vyšetrenia u detí s obojstrannou senzorineurálnou poruchou sluchu v rokoch 2010-2015. p. 36, In: Hriseňko I (ed.): Kniha abstraktov: 63. Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 7.-9. 9. 2016, Humenné, 36 pp.
2. Pavlovčinová G., Staník R., Jovankovičová A. Tumory trachey a bronchov s príznakmi bronchiálnej astmy u detí. 63. Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 7.-9. 9. 2016, Humenné, s.16
3. Tedla M. a kol. Nodulárna struma: Porovnanie intermediárnej predoperačnej cytológie(Thy 3a, f, resp. Bethesda 3-4-) a ddefinitívneho histologického vyšetrenia. 63. Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 7.-9. 9. 2016, Humenné, s.43
4. Varga L, Daniš D, Škopková D, Mašindová I, Kabátová Z, Klimeš I, Profant M, Gašperíková D. Obojstranná degeneratívna percepčná porucha sluchu – čo o nej vieme a ako ju (ne-)liečiť. p. 32, In: Hriseňko I (ed.): Kniha abstraktov: 63. Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 7.-9. 9. 2016, Humenné, 29 pp.
5. Varga L, Siváček M, Lužáková A, Majerníková L, Babinec M, Bercíková B, Nechojdomová D, Szuszeková K, Barta T, Profant M. Vývoj zápalových parametrov u pacientov vo včasnom pooperačnom období po abscestonzilektómii. p. 33, In: Hriseňko I (ed.): Kniha abstraktov: 63. Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 7.-9. 9. 2016, Humenné, 29 pp.
6. Varga L, Štefanička P, Baláž M, Kurdiová T, Janáková Z, Profant M, Ukropcová B, Ukropec J. Ako môže ORL lekár prispieť k výskumu liečby obezity alebo kde sa skrýva hnedý tuk? p. 31, In: Hriseňko I (ed.): Kniha abstraktov: 63. Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 7.-9. 9. 2016, Humenné, 29 pp.
7. Varga L. Naslúchadlo so širokospektrálnym zosilnením pomocou svetelného stimulu. p.46, Zborník abstraktov: 14. Česko-slovenský foniatrický kongres 2016, XXVII. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej a Otologický deň 2016, 1-3.12.2016, Hotel Atrium, Nový Smokovec, 55 pp.
8. Varga L. V čom nám je nápomocné genetické vyšetrenie pri vrodených poruchách sluchu? p.47, Zborník abstraktov: 14. Česko-slovenský foniatrický kongres 2016, XXVII. Celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej a Otologický deň 2016, 1-3.12.2016, Hotel Atrium, Nový Smokovec, 55 pp.

AFK Postery zo zahraničných konferencií

1. Kabátová Z 60%, Profant M 10%, Varga L 10%, Pospíšilová Z 10%, Lapoš R 10%. Hearing with the Speech processor Sonnet. 14th International Conference on cochlear implants and other implantable technologies, May 11-14, 2016, Sheraton Centre, Toronto, CA, poster


štartKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11, 85107, Bratislava. © na vrch