Špecializačné štúdium - Foniatria


Ministerstvo zdravotníctva SR 17.1.2012 priznalo Lekárskej fakulte UK v Bratislave právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný štúdijný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore FONIATRIA.
Bližšie informácie o špecializačnom štúdiu na LFUK v Bratislave nájdete na stránke LFUK Bratislava.

Informácie pre tých, čo už boli zaradení na štúdium na SZU a majú záujem dokončiť špecializačné štúdium na LFUK:

1. požiadať o vyradenie zo štúdia na SZU
2. podať prihlášku na zaradenie na špecializačné štúdium na LFUK
3. LF UK skontroluje splnenie potrebných aktivít v indexe, Logbooku
4. ak uchádzač spĺňa všetky podmienky, môže si podať prihlášku na škúšku.

- Lektorský zbor Foniatria
- MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE
- Témy na atestačné práce