Publikácie 2003Monografie :
1. Hrubiško M. a kol. (Barta....).: Alergológia, Osveta Martin, 2003, 518s, (Kapitola 6. ORL a alergia, s.262- 288)
2. Doležal P.: Abscessus peritonsillaris, infectio colli profunda, abscessus septi nasi, corpus alienum – v nose, hrtane, priedušnici, prieduške, hltane, pažeráku, vonkajšom zvukovode, paralysis laryngis, polypus nasi, rhinitis, sinusitis, vegetatio adenoidea, epistaxis. In: Šašinka a kol.: Vademecum Medici, 6.vyd., Martin, Osveta, 2003, 2252s.

Zahraničné publikácie :
3. Groma M., Šimková Ľ., Profant M., Kabátová Z., Šimko Š., Seginko K.: Vplyv širšieho sociálneho prostredia na výkon dieťaťa s kochleárnym implantátom. Otolaryng. A Foniat (Prague), 52, 2003, č.3, s.133-138.
4. Abadl K, Profant M., Doležal P., Korch J., Kišš L.: Karcinóm hrtana u žien.. Otolaryng. A Foniat (Prague), 52, 2003, č.4, s.174-177.
5. Jakubíková J., Kabátová Z., Závodná M.: Identification of hearing loss in newborn by otoacustic emissions. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 67, 2003, 1, s.15-18.
6. Profant M., Kabátová Z., Šimko Š.: A pilot study for screening hearing and an analysis of the aetiology of deafness in prelingually deaf children: Arguments for universal hearing screening in new-borns. Proceedings of the 2nd Baltic Otorhinolaryngology Conference and 1st Baltic Meeteng on Audiology. McAbols, 2003, s.13-15
7. Kabátová Z., Pospíšilová Z., Hrubšová Z., Profant M.: Incidence of hearing loss in patients with meningitis. Proceedings of the 2nd Baltic Otorhinolaryngology Conference and 1st Baltic Meeteng on Audiology. McAbols, 2003, s.18-20
8. Groma M., Šimková Ľ., Profant M., Kabátová Z., Šimko Š., Seginko K.: The influence of a wider social environment on the performance of a child with a cochlear implant. Proceedings of the 2nd Baltic Otorhinolaryngology Conference and 1st Baltic Meeteng on Audiology. McAbols, 2003, s.25-28

Domáce publikácie :
9. Groma M., Šimková Ľ., Kabátová Z., Profant M., Šimko Š.: Faktory sociálneho prostredia a výsledky rehabilitácie dieťaťa s kochleárnym implantátom. Logopaedica VI, 2003, s. 15-22
10. Kabátová Z., Seginko K., Profant M., Šimková Ľ., Groma M., Šimko Š.: Prvé skúsenosti s bilaterálnou kochleárnou implantáciou na Slovensku. Logopaedica VI, 2003, s.29 – 34
11. Šimková Ľ., Kabátová Z., Groma M., Profant M., Šimko Š.: Možnosti hodnotenia porozumenia reči a spontánnej rečovej produkcie u detí s kochleárnym implantátom. Logopaedica VI, 2003, s.79-82
12. Pospíšilová Z., Profant M., Barta T., Berkovič J.: Manažment peritonzilárneho abscesu, Lekárske listy 27/2003, 7-9, Bratislava
13. Barta T.: Delenie angín z pohľadu otolaryngológa, Lekárske listy č. 27, júl 2003, str.4- 7.
14. Barta T.: Pacienti s polypózou nosovej dutiny a prínosových dutín, Lekárske listy č.27/ júl 2003, str.11- 14.
15. Profant M.: IFOS kongres v Káhire. Lekárske listy, 27, 1, 2003, 10.
16. Abadl K., Profant M., Korch J.: Endoskopická chirurgická liečba zhugných nádorov hrtana.. Lekárske listy, 27, 1, 2003, 20-21.
17. Kabátová Z., Pospíšilová Z., Mračnová D., Profant M.: Vyhľadávanie novorodencov s poruchou sluchu.. Lekárske listy, 27, 1, 2003, 22-23.
18. Kabátová Z., Profant M., Šimko Š., Šimková Ľ., Groma M.: Výsledky kochleárnej implantácie na Slovensku.. Lekárske listy, 27, 1, 2003, 26-27.
19. Doležal P.: 50 rokov postgraduálneho vzdelávania na Slovensku. Postgraduálne vzdelávanie v otorinolaryngológii – je dôvod na spokojnosť? Choroby hlavy a krku, 2003, vol. 12, no.1, p.55 – 59
20. Doležal P.et al. Endoskopická endonazálna dakryocystorinostómia. Choroby hlavy a krku, 2003, vol.12, no. 2, p. 22 – 27

Abstraktá z medzinárodných konferencií :
21. Profant M., Kabátová Z.: High Frequency Audiometry in Patients with Otosclerosis. 24th Politzer meeting, Amsterdam, Sept. 2003, Abstract book, s.191
22. Profant M., Kabátová Z.: High frequency hearing in uni- and bilateral otosclerosis. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003, Abstract book, s.9
23. Profant M.: Paraganglioma laryngis. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003, Abstract book, s.7-8
24. Kabátová Z., Profant M., Pospíšilová Z., Hrubšová Z.: Meningitis, hearing loss and deafness. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003, Abstract book, s.43-44
25. Profant M., Kabátová Z.: Anatomical and Functional Results in Cochlear implant Revision Surgery. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003, Abstract book, s.9
26. Barta,T., Doležal,P., Abadl,K., Štefanička,P.: Malignant form of Abrikossov´´s tumor, 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003, Abstract book
27. Šimková Ľ., Profant M., Kabátová Z., Groma M., Seginko K., Šimko Š.: How our prelingually deaf children fullfil our expectations. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003, Abstract book, s.54.
28. Šimková Ľ., Profant M., Kabátová Z., Groma M., Seginko K., Šimko Š.: Hearing abilities in prelingually deaf patients with CI. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003, Abstract book s.55
29. Groma M., Šimková Ľ., Profant M., Kabátová Z., Seginko K., Šimko Š.: Influence of social environment on the functional results of cochlear implantation in prelingually deaf children. 50th Congress of SSO, 4th International Conference on Malformation and Rare tumors in head and Neck, Bratislava, Oct 8-11, 2003, Abstract book, s.56

Full textové zahraničné zborníky :
30. Kabátová Z., Pospíšilová Z., Profant M.: Dôvody pre univerzálny skríning novorodencov. 1. česko-slovenský foniatrický kongres, Brno, 11-13 septembra 2003, Sborník prác, Brno 2003, s11
31. Profant M., Kabátová Z., Pospíšilová Z.: Rieši univerzálny skríning sluchu novorodencov problém vyhľadávania závažných porúch sluchu u malých detí?. 1. česko-slovenský foniatrický kongres, Brno, 11-13 septembra 2003, Sborník prác, Brno 2003, s16
32. Kabátová Z., Šimková Ľ., Profant M., Seginko K., Šimko Š., Groma M.: Faktory ovplyvňujúce vývin sluchových schopností u postlinguálne nepočujúcich. 1. česko-slovenský foniatrický kongres, Brno, 11-13 septembra 2003, Sborník prác, Brno 2003, s140
33. Groma M., Šimková Ľ., Šimko Š., Kabátová Z., Profant M., Seginko K.: Pedagogické prostredie detí s kochleárnym implantátom. 1. česko-slovenský foniatrický kongres, Brno, 11-13 septembra 2003, Sborník prác, Brno 2003, s.52

Abstrakty z domácich konferencií :
34. Barta,T., Doležal,P., Profant,M.: Indikácie chirurgickej liečby SAS z pohľadu ORL, Zborník abstraktov z I. Somnologických dní, 3.10.–4.10. 2003, Bratislava

Poster :
35. Kabátová Z., Profant M., Pospíšilová Z., Hrubšová Z.: Incidence of hearing loss in patients after meningitis. VII International Conference on Cochlear implants and related audiological sciences. Kajetany/Warsawa, 22-24 maj 2003

Atestačné práce :
36. Berkovič J.: Intraoperačné monitorovanie hlavových nervov v otorinolaryngologickej praxi, 26. III. 2003, Bratislava, 54 strán
37. Buchelová L.: Očnicové komplikácie zápalov PND u detí. Apríl 2003, Bratislava, s. 40

Osvetové články :
38. Barta, T.: Hučanie v ušiach, Zdravie , november 2003, s.26.

Internetové publikácie :
39. Berkovič J.: www.mojanadcha.sk