Špecializačné štúdium – Foniatria

Ministerstvo zdravotníctva SR 17.1.2012 priznalo Lekárskej fakulte UK v Bratislave právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný štúdijný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore FONIATRIA.
Bližšie informácie o špecializačnom štúdiu na LFUK v Bratislave nájdete na stránke LFUK Bratislava.

Na Foniatrickom oddelení a Klinike ORL a CHHK sa uskutočňovalo špecializačné štúdium Foniatria na LFUK, v ktorom bolo zaradených 14 študentov, z toho 9 sú zaradení dlhšie ako 3 roky. Rezidenti mali možnosť absolvovať 2 mesačné študijné pobyty. Školenia sa zúčastnili vždy 3 študenti.

V r.2020 nikto neabsolvoval špecializačnú skúšku z Foniatrie.

Na vzdelávaní lekárov v špecializačnom štúdiu sa podieľali pracovníci Foniatrického oddelenia UNB, Oddelenia klinickej logopédie UNB a ORL kliniky LFUK.

  Meno a priezvisko, tituly
1 MUDr. Peter Rác
2 MUDr. Renáta Kučerová
3 MUDr. Zuzana Volmutová
4 MUDr. Katarína Ľuníková
5 MUDr. Zoltán Csendes
6 MUDr. Michaela Emanuelová
7 MUDr. Zuzana Haringová, rod. Kohútová
8 MUDr. Branislava Bercíková
9 MUDr. Richard Kulich
10 MUDr. Margaréta Lásková, rod. Horváthová
11 MUDr. Silvia Klasová, rod. Maťašová
12 MUDr. Michal Szoboňa
13 MUDr. Jana Husárčeková
14 MUDr. Jana Barkociová, rod. Belicová
15 MUDr. Ján Sojak, PhD.
16 MUDr. Lucia Langová, rod. Olosová
17 MUDr. Alexandra Lusková, rod. Semberová
18 MUDr. Lucia Boldižárová, rod. Slivková

Informácie pre tých, čo už boli zaradení na štúdium na SZU a majú záujem dokončiť špecializačné štúdium na LFUK:

1. požiadať o vyradenie zo štúdia na SZU
2. podať prihlášku na zaradenie na špecializačné štúdium na LFUK
3. LF UK skontroluje splnenie potrebných aktivít v indexe, Logbooku
4. ak uchádzač spĺňa všetky podmienky, môže si podať prihlášku na škúšku.

– Lektorský zbor Foniatria
– MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE
– Témy na atestačné práce