Špecializačné štúdium – Foniatria

Ministerstvo zdravotníctva SR 17.1.2012 priznalo Lekárskej fakulte UK v Bratislave právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný štúdijný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore FONIATRIA.
Bližšie informácie o špecializačnom štúdiu na LFUK v Bratislave nájdete na stránke LFUK Bratislava.

Na Foniatrickom oddelení a Klinike ORL a CHHK sa uskutočňovalo špecializačné štúdium Foniatria na LFUK, v ktorom bolo zaradených 14 študentov, z toho 9 sú zaradení dlhšie ako 3 roky. Rezidenti mali možnosť absolvovať 2 mesačné študijné pobyty. Školenia sa zúčastnili vždy 3 študenti.

V r.2020 nikto neabsolvoval špecializačnú skúšku z Foniatrie.

Na vzdelávaní lekárov v špecializačnom štúdiu sa podieľali pracovníci Foniatrického oddelenia UNB, Oddelenia klinickej logopédie UNB a ORL kliniky LFUK.

Meno a priezvisko, titulyDátum zaradenia  
MUDr. Peter Rác 22/10/2012Nemšová
MUDr. Renáta Kučerováevid. 19.10.2012Bratislava
MUDr. Katarína Ľuníková, rod. Ščerbová01/10/2013Prešov
MUDr. Zoltán Csendes01/10/2013Levice
MUDr. Michaela Emanuelová01/02/2015Nitra
MUDr. Branislava Bercíková01/10/2016Bratislava
MUDr. Margaréta Lásková, rod. Horváthová01/10/2018Banská Bystrica
MUDr. Silvia Klasová, rod. Maťašová01/10/2018Ružomberok
MUDr. Michal Szoboňa01/10/2018Poprad
MUDr. Jana Husárčeková01/02/2019Myjava
MUDr. Jana Barkociová, rod. Belicová01/02/2019Bratislava
MUDr. Ján Sojak, PhD.01/10/2019Bratislava
MUDr. Lucia Langová, rod. Olosová01/10/2019Bratislava
MUDr. Alexandra Lusková, rod. Semberová01/10/2019Poprad
MUDr. Lucia Boldižárová, rod. Slivková01/10/2019Košice
MUDr. Iveta Csekesová01/10/2021Komárno
MUDr. Andrea Jovankovičová, PhD.01/10/2021Bratislava
MUDr. Lenka Radičová01/10/2021Bratislava
MUDr. Zuzana Hlávková01/10/2021Trnava
MUDr. Lenka Bučková01/10/2021Trnava

Informácie pre tých, čo už boli zaradení na štúdium na SZU a majú záujem dokončiť špecializačné štúdium na LFUK:

1. požiadať o vyradenie zo štúdia na SZU
2. podať prihlášku na zaradenie na špecializačné štúdium na LFUK
3. LF UK skontroluje splnenie potrebných aktivít v indexe, Logbooku
4. ak uchádzač spĺňa všetky podmienky, môže si podať prihlášku na škúšku.

– Lektorský zbor Foniatria
Štúdijný program.doc