Doktorandi

Doktorandské štúdium na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

– ORGANIZÁCIA A KREDITOVÝ SYSTÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Externá forma:

MUDr. Rastislav Slávik

Pracovisko: Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Téma doktorandskej práce: Plánovanie odberového miesta a tvaru lalokov s využitím zobrazovacích metód a sledovanie ich pooperačných zmien

Školiteľ: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

Rok začiatku štúdia: 2015

PaedDr. Adelaida Fábianová

Pracovisko: Axis Medical Center, Piešťany

Téma doktorandskej práce: Stimulácia oromotorického systému u detí s poruchou prehĺtania v ranom veku

Školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Rok začiatku štúdia: 2017

MUDr. Branislava Bercíková

Pracovisko: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB Bratislava

Téma doktorandskej práce: Audiologické aspekty a rehabilitácia jednostrannej hluchoty

Školiteľ: Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.

Rok začiatku štúdia: 2018

Mgr. et Mgr. Silvia Adzimová

Pracovisko: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok

Téma doktorandskej práce: Súčasná situácia v manažmente orofaryngeálnej dysfágie na Slovensku

Školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Rok začiatku štúdia: 2020

MUDr. Diana Víglaská

Pracovisko: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB Bratislava

Téma doktorandskej práce: Korelácia genotypu a fenotypu pri hereditárnej poruche sluchu

Školiteľ: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD

Rok začiatku štúdia: 2020

Denná forma:

Mgr. Zuzana Pavlenková (Slobodová)

Denný doktorand LFUK na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku

Téma doktorandskej práce: Molekulárno-genetické analýzy multiplexných rodín s dedičnými poruchami sluchu

Školiteľ: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

Rok začiatku štúdia: 2017

MUDr. Michaela Gangwar (Wzošová)

Denný doktorand LFUK na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku

Téma doktorandskej práce: Štúdium prognostickej a prediktívnej hodnoty biomarkerov hypoxie v nádoroch hlavy a krku

Školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Rok začiatku štúdia: 2018, štúdium prerušené pre MD

PhDr. Žofia Frajková

Denný doktorand LFUK na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku

Téma doktorandskej práce: Diagnostika a liečba dysfágie u dospelých

Školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Rok začiatku štúdia: 2018

MUDr. Zuzana Javorská

Denný doktorand LFUK na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku

Téma doktorandskej práce: Skúmanie vzťahu medzi aktivitou autonómnym nervovým systémom a klinickým stavom pacientov s karcinómom hlavy a krku.

Školiteľ: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

Rok začiatku štúdia: 2020